Účetnictví a Daňová evidence Plus

Účetnictví a Daňová evidence Plus

Základní popis

Rozšiřuje základní agendu Účetnictví nebo Daňové evidence o další nadstandardní funkce, které pomáhají získat komplexní přehled o společnosti , usnadňují  její  řízení a zvyšují efektivitu činnosti:

 • Ekonomický přehled
 • Ekonomický přehled – export na externí zařízení 
 • Úkoly
 • Intrastat – export do CSV
 • Daňový kalendář
 • Import – sehrávání dat
 • Přenos dat mezi systémy
 • Import – export XML faktury EKONOM
 • Synchronizace s Ekonom online
 • Manažer

Elektronická podání:

 • Rozvaha a výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu
 • Daň z příjmů právnických osob – DPPO
 • Daň z příjmů fyzických osob – DPFO
 • Výkaz Intrastat

 

Ekonomický přehled

Stiskem tlačítka pro zobrazení Ekonomického přehledu „E“  je základní plocha programu s nápovědou nahrazena komplexní sestavou s ekonomickými informacemi, nedokončenými úkoly a daňovým kalendářem na nejbližších 14 dnů. Zobrazení ekonomického přehledu je podmíněno přístupovým právem do modulu účetnictví.

V části ekonomických informací program zobrazí následující sumarizace:

 • Závazky z fakturace, závazky po splatnosti
 • Závazky z interních dokladů, závazky po splatnosti
 • Pohledávky (všechny), pohledávky po splatnosti
 • Zálohové faktury, po splatnosti
 • Dnešní fakturace, dnešní zálohová fakturace
 • Měsíční fakturace, měsíční zálohová fakturace
 • Stav hotovosti (rozpis jednotlivých pokladních deníků)
 • Stav banky (rozpis jednotlivých bankovních účtů)

V části úkoly program zobrazí datum zahájení, den v týdnu, předmět úkolu, stav a popis.
V části daňový kalendář program zobrazí datum, den v týdnu, název a popis daňové události.

V parametrech účetnictví máte možnost nastavit automatické zobrazení přehledu při vstupu do účetní agendy.
V případě že uživatel nemá přístup do účetnictví a jsou pro něj vázané nedokončené úkoly, je místo ekonomického přehledu zobrazena pouze sestava nedokončených úkolů.

Ekonomický přehled – export na externí zařízení

Od verze 2017/08 nabízí program EKONOM možnost automatického exportu Ekonomického přehledu účetnictví na spárované mobilní zařízení (mobil, tablet) se systémem Android, nebo na spárovaný účet webové fakturace „Ekonom-online“.

Úkoly

Modul Úkoly – ikona v horní liště programu, je určen pro zadávání, evidenci a kontrolu plnění pracovních úkolů. Úkoly je možno zadávat jak sobě tak rovněž i delegovat jinému uživateli. Při zadávání úkolu pak vlastník definuje ostatní parametry úkolu: Předmět úkolu, termín zahájení a dokončení, průběžný stav plnění , četnost opakování a samozřejmě stanovení termínu připomenutí úkolu – kdy program automaticky zobrazí upomínku na úkol nezávisle na tom, v které evidenci se uživatel právě nachází. Úkol je možno rovněž svázat dle IČ i s kontaktem v adresáři firem.

Jednotlivá pole:

 • Vlastník – uživatel který definuje úkol (horní  lišta karty)
 • Předmět – krátký popis úkolu
 • Přiřadit – možnost delegace úkolu na jinou osobu ze seznamu uživatelů
 • Datum zahájení – stanovení začátku úkolu
 • Datum splnění – stanovení termínu splnění úkolu
 • Stav – průběžné sledování stavu (nezahájeno, probíhá, splněno, odmítnuto, dokončeno)
 • Opakování – nastavení periody opakování ( denně, týdně, měsíčně, kvartálně ročně)
 • Firma – možnost svázat úkol s konkrétní firmou v adresáři
 • Poznámka – textové pole pro detailní popis úkolu a vlastní poznámky
 • Připomenutí – stanovení  termínu kdy požadujeme úkol připomenout

Jednotlivé úkoly se zobrazují jako samostatná sekce v Ekonomickém přehledu nebo jako zcela samostatně bez Ekonomického přehledu, pokud uživatel nemá přístup do účetnictví.

Vlastníkem úkolu je vždy pracovník, který jej zadal, ale přiřazen může být pak i jiné osobě ze seznamu uživatelů. Vlastník pak může sledovat průběžný stav (nezahájeno, probíhá, splněno). Stav „Dokončeno“ může nastavit pouze vlastník úkolu – ten který úkol prvotně zadal.

XML formáty Výsledovky a Rozvahy pro Příspěvkové organizace

Vývoj původního programu přímého generování XML z EKONOMa byl již ukončen. Z tohoto důvodu nabízíme především stávajícím uživatelům nově zpracovaný přímý interface na FormStudio (SW třetí strany) kde probíhá finální úprava a následný tisk a export jednotlivých souborů XML pro další zpracování. Nabídnuté řešení prostřednictvím FormStudia je plnohodnotné a plně pokryje veškeré požadavky kladené na tyto specifické výstupy – navíc zajisťuje průběžné aktualizace a profesionální archivaci.

Intrastat

Statistický systém sběru a zpracování dat pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy EU.
EKONOM umožňuje vyplnit jednotlivé řádky výkazu, vytisknout nebo exportovat do datové věty (CSV). Při zadáváni lze využít kódování položek katalogu, k dispozici jsou všechny potřebné číselníky.
Tato funkce zajišťuje ze zadaných údajů pro dovoz i vývoz vygenerovat csv soubor (oddělovač středník) určený pro elektronické odeslání na Český statistický úřad (ČSÚ). Zpracování ulehčí automatická nabídka doprovodných aktuálních číselníků. Modul standard umožňuje pouze oddělený tisk výkazu pro dovoz a vývoz.

Import – sehrávání dat

Poměrně často využívaná úloha z údržby systému vhodná pro off-line sehrávání dat z poboček do centrální firmy. Uživatel si zvolí z jaké evidence chce do centrály doplnit nové doklady zadané na pobočce. Týká se nejen veškeré prvotní evidence, ale i mezd (Zaúčtování se nepřenáší, ale je po importu možno využít funkce hromadného doúčtování). Systém zároveň provede kontrolu, zda některé doklady nebyly mezitím na pobočce opraveny. Import se provádí ze zálohy dat nebo z některé jiné agendy v EKONOMu (např.vedlejší firma). Tuto funkci lze použít i zpětné sjednocení několika agend resp. několika období mezi uzávěrkami.

Přenos dat mezi systémy

Úloha je určena k přenosu dat z jiného účetního systému nebo evidence do EKONOMa. Na rozdíl od importu dat zde dochází ke znovunaplnění (počátečnímu kompletnímu naplnění) zvolené evidence v EKONOMu z externího souboru ve tvaru DBF nebo XML. Externí soubor musí však splňovat podmínky pro přenos – povinná a unikátní pole, u nichž uživatel provede před přenosem propárování na pole tabulky EKONOM. V případě duplicitních údajů katalogu a adresáře lze zároveň provést automatické dogenerování katalogového resp. evidenčního čísla. V kombinaci s Importem dat lze v omezené míře úlohu použít i pro doplňování dat z jiného účetnictví. Tato úloha je určena pro zkušené uživatele.

Manažer

Manažerské informace – desítky grafů v nekonečném množství vizuálních podob (prostorové, vodorovné, svislé, koláčové atd.) umožňují vyhodnocovat hospodaření firmy na základě prvotních dokladů nebo jejich zaúčtování. Nedílnou součástí grafů jsou i tabulky hodnot, jejichž tisková podoba má přesnou vypovídací schopnost.