Blog

Mimořádný karanténní příspěvek (izolačka)

Aktuality

Mimořádný karanténní příspěvek (izolačka)

Poslanecká sněmovna v takzvaném zkráceném jednání schválila 1.12.2021 návrhy MPSV na tzv. Izolačku, tedy mimořádný příspěvek až 370 Kč za den pro lidi, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění a na krizové ošetřovné, které budou moci čerpat rodiče v případě, že školy zavřou třídy v souvislosti s epidemií COVID-19.

Podrobnosti sledujeme.

V souladu se zákonem číslo 121/2021 Sb. přísluší zaměstnancům mimořádný příspěvek (izolačka) při nařízené karanténě.
Izolačka je platná od 1. března do 30. června 2021 (s ohledem na schválení zákona č. 182/2021 Sb., který byl uveřejněn ve Sbírce zákonů dne 30.4.2021).

Příspěvek zaměstnancům vyplatí jejich zaměstnavatel.
Zaměstnavatelé pak tyto příspěvky odečtou od pojistného na sociální zabezpečení (případně požádají o vrácení přeplatku).
K tomu slouží nový tiskopis, jeho podoba je uvedena zde.

Příspěvek ve výši 370 Kč zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však za dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény.
Příspěvek nepřísluší za kalendářní den, ve kterém zaměstnanec směnu odpracoval, a vzniklo mu tak právo na mzdu, plat nebo odměnu.

Pokud zaměstnanci byla nařízena karanténa po 1.3., přísluší mu příspěvek od prvního dne trvání karantény.
Příklad: při karanténě od 3.3. do 22.3. má zaměstnanec nárok na příspěvek od 3.3. do 16.3.

Pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa před 1.3., přísluší mu příspěvek od 5.3. (datum nabytí účinnosti zákona) do konce nařízené karantény nebo do 14. kalendářního dne trvání nařízené karantény.
Příklad: při karanténě od 23.2. do 14.3. má zaměstnanec nárok na příspěvek od 5.3. do 8.3.

Pokud prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény uplynulo před 5.3. nebo před tímto datem skončila karanténa, zaměstnanci příspěvek nepřísluší.
Příklad: při karanténě od 22.2. do 3.3. zaměstnanec nárok na příspěvek nemá

Výše příspěvku nesmí společně s náhradou příjmu přesáhnout 90 % průměrného výdělku za počet hodin, které by zaměstnanec odpracoval v době karantény.
Příspěvek je osvobozen od daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojistné.
Pokud příspěvek zasahuje do dvou kalendářních měsíců, provede se v následujícím měsíci výpočet příspěvků jako celek.
To znamená že se vychází ze součtů náhrad a průměrných výdělků za oba měsíce.

Podrobnosti k podmínkám výpočtu naleznete zde.

Výpočet karanténního příspěvku v programu Ekonom

V návaznosti na úpravu jsme doplnili do programu Ekonom nový modul pro výpočet a evidenci karanténního příspěvku.
V modulu „Personalistika“ je v obdobích březen – duben k dispozici na tlačítku „Ostatní“ nová volba „Mimořádný karanténní příspěvek (izolačka)“

Do seznamu postupně doplníte zaměstnance, kterým náleží příspěvek.

Po výběru zaměstnance máte možnost převzít z nepřítomností požadovanou karanténu.
Program provede automaticky přednastavení odpovídajících hodnot (období, pracovní hodiny, průměrnou mzdu, náhradu mzdy a počet dnů), následně provede výpočet karanténního příspěvku.
Poté je nutné provést kontrolu a případnou korekci přednastavených hodnot (především dnů nároku na příspěvek) tak, aby odpovídaly uvedeným podmínkám nároku na příspěvek.
V případě že se jedná o pokračování izolačky z minulého měsíce, program provede přepočet za celé období a při uložení upozorní na provedenou korekci příspěvku.

Pro přehled a sumarizaci příspěvků za jednotlivé zaměstnance slouží tisková sestava.

K dispozici je rovněž nový formulář „Přehled o výši pojistného“ verze PVPOJ 2021.
V něm jsou doplněna dvě nová pole (počet zaměstnanců a úhrn odečítaných karanténních příspěvků).
Tato pole program automaticky přednastaví z modulu pro evidenci karanténních příspěvků.

Aktuální verze 2021/04 se všemi uvedenými změnami je ke stažení zde.