Vyhledávání

Aktualita

Reforma veřejných financí - přehled změn v daních

Bude-li schválena i Senátem a podepsána prezidentem republiky, přinese s účinností od 1. ledna 2008 rozsáhlé změny v českém daňovém systému. Přinášíme přehled hlavních změn schválených sněmovnou.

1. Daně z příjmů fyzických osob

Zavedení jednotné sazby daně

Základní změnou v navrhované novele je úprava sazby daně. U fyzických osob je navrženo zrušení progresivní stupnice sazby daně a zavedení jednotné sazby ve výši 15 % pro rok 2008 a ve výši 12,5 % od roku 2009.

Změna způsobu výpočtu základu daně

Výraznou změnou je zavedení změny ve způsobu výpočtu základu daně ze závislé činnosti. Daň se bude vypočítávat z takzvané superhrubé mzdy – u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti bude daň vypočtena ze základu daně nesníženého o částky zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnancem a zároveň navýšeného o částku pojistného hrazeného zaměstnavatelem (v současnosti 35 %).

V případě zaměstnanců podléhajících povinnému zahraničnímu pojištění stejného druhu se neodečítá pojistné hrazené zaměstnancem a základ daně se navyšuje o pojistné příspěvky zaměstnavatele.

Změny slev na dani

Společně s přechodem k jednotné sazbě daně, zahrnuje vládní návrh z důvodu kompenzace zvýšení daně z 12 % na 15 %, respektive na 12,5 %, u nízkopříjmových skupin zvýšení slev na dani. Slevy na dani mají být zvýšeny především pro rok 2008, s tím že od roku 2009 budou proti roku 2008 opět sníženy. Oblast slev na dani však může v budoucnu doznat dalších změn.

Navrženo je rovněž zvýšení slev na držitele průkazky ZTP/P, poživatele plného i částečného invalidního důchodu a pro studenty.

Zrušení společného zdanění manželů

Dochází ke zrušení společného zdanění manželů, které má být kompenzováno zvýšením slevy na manžela/manželku s příjmy do 38 040 Kč ročně z 4800 Kč na 24 840 Kč(16 560 Kč od roku 2009).

Omezení osvobození u prodeje cenných papírů

Mezi hlavní změny patří také omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Nově budou šestiměsíčnímu testu pro osvobození podléhat pouze příjmy z prodeje investičních cenných papírů, cenných papírů kolektivního investování a příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu. Osvobození se však vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový podíl, přímý i nepřímý, na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek je časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů pětiletý.

Navrhovaná úprava však obsahuje přechodné ustanovení, podle nějž budou nadále osvobozeny příjmy z prodeje těch cenných papírů, které byly nabyty před účinností této novely.

Změny v osvobození některých přímů zaměstnanců

Mezi významné změny v osvobození některých příjmů zaměstnanců patří:

 • osvobození přechodného ubytování mimo ubytování na pracovní cestě pouze do výše 3500 Kč měsíčně;
 • sloučení limitu pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnanců, nejvýše do částky 24 000 Kč ročně.

Zrušení daňové uznatelnosti pojistného u podnikatelů a dalších osob

U osob samostatně výdělečně činných a u pojistného hrazeného veřejnou obchodní společností za společníka nebo komanditní společností za komplementáře nebude možné uznat sociální a zdravotní pojištění jako daňově uznatelný náklad.

Zavedení takzvaného stropu na odvody pojistného u zaměstnanců

Novela zavádí takzvaný strop na odvody pojistného na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců ve výši 48násobku průměrné mzdy.

Zároveň se snižuje výše pojistného na sociální zabezpečení na 25 % od roku 2009 a na 24,1 % od roku 2010.

Nicméně, novela také zavádí novou definici termínu „zúčtovaný příjem“, která ve svém důsledku povede například k odvodům pojistného i z hodnoty poskytnutého automobilu ke služebním i soukromým účelům. V návaznosti na to bude zvýšené pojistné zvyšovat základ daně.

Odklad zavedení konceptu smluvního a zahraničního zaměstnance v nemocenském pojištění

Novela odkládá účinnost zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění o jeden rok, na 1. ledna 2009.

To mimo jiné znamená, že koncept takzvaného smluvního a zahraničního zaměstnance, který měl podřídit odvodu pojistného větší procento zahraničních osob (zaměstnanců zaměstnavatelů se sídlem mimo EU a mimo země, s nimiž má ČR sjednanou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení), bude uplatňován až od roku 2009.

Rozšíření okruhu osob, které jsou povinny platit pojistné na zdravotní pojištění

Poslaneckou sněmovnou přijatý návrh také zavádí novou definici okruhu osob, které jsou povinny platit pojistné na zdravotní pojištění.

Za zaměstnance budou nově považovány všechny osoby, kterým plynou nebo by měly plynout, příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů. Znamená to, že nově budou zdravotně pojištěni například také členové představenstev a dozorčích rad akciových společností.

Zrušení osvobození u hypotečních zástavních listů

Osvobození úroků z hypotečních zástavních listů má být zrušeno nejen u fyzických osob, ale i u osob právnických. Zrušení se netýká hypotečních zástavních listů emitovaných přede dnem účinnosti novely.

Minimální základ daně

Ustanovení upravující minimální základ daně a s tím související minimální výši daně bylo kritizováno již od jeho zavedení. V souladu s programovým prohlášením vlády se navrhuje zrušení této úpravy.

2. Daně z příjmu právnických osob

Snížení sazby daně

Mezi lety 2008 až 2010 se navrhuje snížení sazby daně z příjmů právnických osob o 5 %. K tomuto snížení dojde postupně:

 • ve zdaňovacím období, které započne v roce 2008, na 21 % (původní vládní návrh byl 22%),
 • ve zdaňovacím období, které započne v roce 2009, na 20 %,
 • a ve zdaňovacím období, které započne v roce 2010, na 19 %.

V souvislosti s postupným snižováním sazby daně navržená novela váže uplatnění sazby daně na počátek zdaňovacího období na rozdíl od současného znění, které vychází ze sazby daně platné k poslednímu dni zdaňovacího období. Pro poplatníky uplatňující hospodářský rok je tedy tato změna méně výhodná než současný režim.

Nízká kapitalizace

Navrhují se významné úpravy pravidel nízké kapitalizace:

 1. Rozšíření okruhu nákladů podléhajících omezení nízké kapitalizace (nová definice takzvaných finančních nákladů z úvěrů a půjček) – Nově se zavádí pojem „finanční náklady z úvěrů a půjček", který vedle úroků z úvěrů a půjček obsahuje i související náklady na zajištění a zpracování úvěrů a poplatky za záruky. Není zcela jasné, zda se pod tuto definici zahrnou např. i kurzové rozdíly z úvěrů poskytnutých v cizí měně apod.
 2. Snížení poměru mezi vlastním kapitálem a úvěry a půjčkami od spojených osob – U spojených osob se navrhuje změnit maximální možný poměr mezi výší úvěrů, půjček a vlastním kapitálem, podle kterého se posuzuje daňová uznatelnost úroků z těchto úvěrů a půjček, na 2:1 (dříve 4:1) a u bankovních subjektů na 3:1 (dříve 6:1).
 3. Rozšíření testu nízké kapitalizace i na úvěry a půjčky od nespojených osob Nově se zavádí test nízké kapitalizace i na úvěry a půjčky od nespřízněných subjektů, u nichž výše finančních nákladů z těchto úvěrů a půjček překročí ročně jeden milion korun. – Stanoví se, že poměr mezi všemi úvěry, půjčkami (od spřízněných i nespřízněných osob) a vlastním kapitálem, nesmí překročit výši 6:1 pro rok 2008 a 4:1 v obdobích začínajících v roce 2009 a následujících letech.
 4. Stanovení maximální výše daňově uznatelných finančních nákladů z úvěrů a půjček – Zavádí se maximální limit daňové uznatelnosti finančních nákladů z úvěrů a půjček, a to maximálně ve výši jednotné úrokové míry zvýšené o 4 % body z čerpaných úvěrů a půjček. Jednotnou úrokovou mírou se rozumí průměr z referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit pro splatnost 12 měsíců k poslednímu dni každého měsíce zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání.
 5. Daňová neuznatelnost úroků z podřízených úvěrů a půjček Nově se rovněž zavádí daňová neuznatelnost úroků z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka.
 6. Daňová neuznatelnost úroků vázaných na výsledek hospodaření Daňově neuznatelné budou i finanční náklady z úvěrů a půjček, jejichž výše či splatnost je odvozována od výsledku hospodaření poplatníka.
 7. Způsob stanovení daňové neuznatelnosti finančních nákladů Daňově neuznatelné jsou finanční náklady, pokud splní alespoň jednu z výše uvedených podmínek. – Přechodná ustanovení Dle přechodných ustanovení se novelizace pravidel nízké kapitalizace vztahuje na smlouvy k úvěrům a půjčkám uzavřené po datu účinnosti zákona (tj. od 1. 1. 2008) nebo na dodatky uzavřené od 1. 1. 2008 ke smlouvám uzavřeným před účinností novely. Dle přechodných ustanovení se od 1. 1. 2010 novelizované znění bude vztahovat na veškeré úvěry a půjčky bez ohledu na datum uzavření smlouvy nebo dodatku ke smlouvě.

Hlavní změny u dlouhodobého majetku

Novela ruší maximální limit vstupní ceny pro daňové odepisování osobních automobilů(v současnosti 1,5 mil. Kč); to se nevztahuje na osobní automobily, které byly zaevidovány do majetku do konce zdaňovacího období započatého v roce 2007.

V souvislosti se zrušením odpisové skupiny 1a budou osobní automobily a automobily typu N1 nově odepisovány ve druhé odpisové skupině po dobu pěti let. Tato změna se týká i odpisů automobilů pořízených před 1. 1. 2008 a odepisovaných po účinnosti novely.

Osvobození příjmů z dividend ze třetích zemí a osvobození převodu podílů

Osvobození příjmů z dividend ze třetích zemí Osvobození příjmů z dividend se rozšiřuje i na dividendy vyplácené subjekty ze třetích zemí (tj. nejenom ze členských států EU), které jsou přijaty mateřskou společností se sídlem v ČR nebo stálou provozovnou společnosti sídlící v EU, která je umístěna na území České republiky.

Toto osvobození lze uplatnit pouze při současném splnění těchto základních podmínek:

 • Třetí země, v níž sídlí subjekt vyplácející dividendy, má uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Českou republikou.
 • Subjekt vyplácející dividendy má právní formu obdobnou české společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstvu a vůči příjemci dividend je v obdobném vztahu jako dceřiná společnost vůči mateřské společnosti (tj. především existuje držba nejméně 10% podílu po dobu alespoň 1 roku, přičemž minimální doba držby podílu může být dosažena i po výplatě dividendy osvobozené od daně).
 • Subjekt vyplácející dividendy podléhá dani obdobné české dani z příjmů s nejméně12% sazbou.

Výslovně se též stanoví podmínka skutečného vlastnictví dividendových příjmů.

Osvobození převodu podílů Osvobozen od daně bude převod podílů v dceřiné společnosti. Podmínky pro uplatnění osvobození jsou stejné jako pro osvobození dividend, a při splnění příslušných podmínek se tedy uplatní jak na převod podílu v české dceřiné společnosti či společnosti, která je daňovým rezidentem v jiném členském státu EU, tak i ve společnosti, která je daňovým rezidentem třetí země. Musí být přitom splněny výše uvedené podmínky jako u osvobození dividend.

Osvobození nebude možno uplatnit u podílů nabytých při koupi podniku nebo jeho části.

Finanční leasing

U finančního leasingu se mění podmínky pro uplatňování nájemného jako daňově uznatelného nákladu, sazba srážkové daně při placení nájemného do zahraničí a dále způsob odepisování pronajímaného majetku u pronajímatele.

Změna podmínek pro daňovou uznatelnost nájemného Minimální doba pronájmu se stanoví odlišně, a to u movitého majetku na dobu odepisování v příslušné odpisové skupině. U nemovitostí se zvyšuje minimální doba pronájmu z 8 na 30 let.

Finanční výdaje (náklady) ve výši 1 % z úhrnu ročního nájemného budou nově považovány za daňově neuznatelné. Toto ustanovení se nebude vztahovat na finanční výdaje, které v úhrnu za zdaňovací období nepřekročí 1 000 000 Kč.

Zvýšení srážkové daně u finančního leasingu Sazba srážkové daně z nájemného při finančním pronájmu placeného do zahraničí se zvyšuje z 1 % na 5 %.

Odpisování u pronajímatele Pronajímatel bude nově uplatňovat odpisy podle běžných pravidel pro odepisování, tj. zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. Speciální časové odpisování majetku pronajatého formou finančního leasingu bude zrušeno.

Zrušení limitu 1,5 mil. Kč u osobních aut Ruší se limit 1,5 mil. Kč pro daňovou uznatelnost nájemného při pronájmu osobních automobilů formou finančního leasingu.

Dle přechodných ustanovení se na smlouvy o finančním leasingu uzavřené do nabytí účinnosti novely zákona použijí stávající předpisy, a proto může být výhodné uzavření leasingové smlouvy do konce roku 2007.

Změny v oblasti převodních cen

Vedle změn týkajících se nízké kapitalizace úroků z úvěrů a půjček se má novelizovat i ustanovení upravující obvyklou výši úroků u půjček od spojených osob. Ze zákona se vypouští stanovení obvyklé výše úroků u půjček ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky (či nižší v některých specifických případech).

Jelikož ke zrušení nejsou definována přechodná ustanovení, má se vztahovat už k existujícím půjčkám.

Likvidace zásob

Novela zavádí možnost zahrnout do daňově uznatelných výdajů výdaje vzniklé v důsledku likvidace zásob materiálu, zboží a podobně.

Likvidace léků, léčiv a potravinářských výrobků může být daňově uznatelná ve specifických případech.

Poplatník je povinen provedení likvidace prokázat zákonem stanoveným způsobem.

Změny v daňové uznatelnosti některých nákladů zaměstnavatele

Bude vypuštěno speciální ustanovení zákona o daních z příjmů upravující daňovou uznatelnost nákladů na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění zaměstnanců, svoz zaměstnanců do práce a přechodné ubytování. Tyto náklady budou podřízeny obecnému režimu nákladů na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, a mohou tedy být v zásadě uznatelné, je-li právo zaměstnance na tato plnění stanoveno či sjednáno v kolektivní smlouvě, pracovní či jiné smlouvě či ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.Závazná posouzení

Návrh zákona o daních z příjmů rozšiřuje editační povinnost pro správce daně. Poplatník bude mít možnost požádat o závazné posouzení týkající se:

 • Přiřazení výdajů ke zdanitelným příjmům a příjmům, které nepodléhají zdanění.
 • Rozlišení výdajů u fyzických osob využívajících nemovitost k podnikání a zároveň k soukromým účelům.
 • Rozlišení technického zhodnocení a oprav a udržování majetku.
 • Posuzování výdajů na výzkum a vývoj, které lze odečíst od základu daně.

Podání uvedených žádostí je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 10 000 Kč.

Dodaňování neuhrazených závazků

Novela zavádí dodaňování neuhrazených závazků, od jejichž splatnosti uplynulo více jak 36 měsíců nebo se promlčely.

Zákon uvádí řadu výjimek, kdy se toto ustanovení neuplatní (například na závazky z titulu smluvních sankcí, zálohy či úvěry a půjčky).

Toto ustanovení se vztahuje i na fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo pronájmu.

Přeměny společností

Novela výslovně upravuje daňovou neutralitu rozdělení odštěpením obdobně jako pro jiné formy přeměn společností a družstev.

3. Návrh změn zákona o rezervách

Návrh zákona o rezervách obsahuje 8 bodů změn a přechodná ustanovení. Tyto změny jsou veskrze restriktivní povahy pro poplatníky a mají pomoci zajistit rozpočtovou neutralitu v souvislosti s navrženým snížením sazeb daní z příjmů.

Jedním z bodů novely je zpřísnění možnosti vytváření daňových opravných položek u pohledávek s hodnotou přesahující 200 000 Kč, u kterých nebylo zahájeno soudní, správní ani rozhodčí řízení. K těmto pohledávkám bude možno tvořit daňovou opravnou položku, jejíž velikost je odstupňována podle doby po splatnosti, pouze pokud bylo zahájeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení. Toto ustanovení se poprvé použije pro tvorbu opravných položek, která započala po účinnosti navrhované novely zákona.

Počínaje rokem 2008 se u vyrovnávací rezervy u neživotního pojištění a jiných technických rezerv u životního i neživotního pojištění opouští princip daňové uznatelnosti. V praxi to bude znamenat menší možnost snížení základu daně z důvodu tvorby rezerv u pojišťoven.

Pro vyrovnávací a jiné technické rezervy evidované ke dni před účinností novely je stanovena povinnost je rozpustit ve zdaňovacím období začínajícím v roce 2008.

4. Změna zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani darovací, dědické a z převodu nemovitostí

Daň z nemovitostí Nově se navrhuje zavést osvobození od daně z pozemků u orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Pokud se tyto pozemky nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce, může obec vyhláškou dané osvobození zrušit.

Dále zavádí možnost pro obce stanovit koeficient 2, 3, 4 nebo 5, kterým se bude násobit daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy nemovitostí v daném katastrálním území. Tímto způsobem by měl být kompenzován výpadek daňových příjmů obcí v důsledku zavedení výše uvedeného osvobození. Daň z převodu nemovitostí, daň dědická a daň darovací U daně darovací se zavádí osvobození u darů mezi osobami v I. a II. skupině. Do I. skupiny náleží příbuzní v řadě přímé a manželé, do II. skupiny náleží např. sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, aj.

U daně dědické se doplňuje úplné osvobození mezi osobami patřícími do II. skupiny.

V souvislosti se zavedením výše uvedených osvobození se bezúplatné zřízení věcného břemene (nebo obdobného práva) ve prospěch dárce při darování nemovitosti vyjímá z předmětu daně z převodu nemovitostí a přesouvá se do předmětu daně darovací.

Nově se zavádí možnost požádat finanční ředitelství o prominutí daně z převodu nemovitostí ve specifických případech. Prominutí lze uplatnit u smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva, dojde-li k zpětnému převodu nemovitosti na původního vlastníka, při zrušení smlouvy o převodu nemovitosti a podobně. O prominutí je nutné požádat ve stanovené tříleté lhůtě.

5. Novela zákona o DPH

Původní balíček navrhovaných změn, který byl poprvé představen v dubnu, dosáhl jistých změn. Z původního balíčku tak z hlediska zákona o DPH například ubyla a do Poslanecké sněmovny se pak nedostala povinnost podávání daňových přiznání v elektronické podobě pro měsíční plátce daně. Ve druhém čtení se pak do návrhu dostaly změny nové. Významné aktuální změny v zákoně o DPH, které prošly třetím čtením poslanecké sněmovny, níže přehledně uvádíme.

Základ daně

S ohledem na zavedení ekologických daní k 1. 1. 2008 je v novele zákona navrženo, že do základu daně bude patřit rovněž daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv, a to dle právní úpravy těchto daní.

Snížená sazba DPH

Prošel vládní návrh na zvýšení základní sazby DPH z 5 % na 9 %.

Závazné posouzení správnosti sazby DPH

Dle návrhu zákona se zavádí možnost požádat ministerstvo financí o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda sazba DPH, kterou daňový subjekt navrhl na zdanitelné plnění (službu nebo zboží), je přiřazena správně v souladu se zákonem. Oproti původně navržené změně vypadl z vládního návrhu závazek, že správce daně vydá rozhodnutí o závazném posouzení do 30 dnů, a pokud tak neučiní, bude se mít za to, že sazba daně navržená daňovým subjektem je správná. Dle návrhu má být žádost zpoplatněna správním poplatkem 10 000 Kč. Jedna žádost bude moci zahrnovat posouzení sazby DPH pouze u jedné položky.

Stavby pro sociální bydlení

S ohledem na sociální politiku státu dále návrh zákona zavádí nově pojem stavby pro sociální bydlení. U poskytnutých stavebních a montážních prací spojených s jeho výstavbou jakož i u převodů takového bydlení je navrhována snížená sazba daně.

Zákon tyto stavby přesně vymezuje. Bytem pro sociální bydlení je byt, jehož podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Rodinným domem, který vyhovuje kritériu sociálního bydlení, je pak dům o podlahové ploše, která nepřesáhne 350 m2.

Sazby daně u bytové výstavby, která není sociálním bydlením

Dále novela zákona obsahuje návrh na použití snížené sazby daně při provádění stavebních a montážních prácí v souvislosti se změnou dokončených staveb bytových domů, rodinných domů či bytů. Účinnost tohoto ustanovení je omezena do 31. 12. 2010.

Skupinová registrace

Návrh zákona zcela nově zavádí pojem skupiny pro účely DPH, upravuje její místní příslušnost, registraci i zrušení registrace takové skupiny. Skupinovou registraci umožňuje nebo o jejím zavedení uvažuje většina členských států. Vytvoření skupiny za účelem společné registrace k DPH je pro podniky zcela dobrovolné. Skupinu mohou tvořit osoby se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, které jsou vzájemně úzce spojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami. Za celou skupinu bude jednat jeden zastupující člen.

Tato registrace umožní snížení administrativní zátěže pro některé podniky. Osoby ve skupině budou pro účely DPH považovány za jednu osobu povinnou k dani. Podniky, takto zaregistrované, nebudou muset účtovat DPH za plnění poskytovaná v rámci skupiny a budou podávat daňová přiznání a souhrnná hlášení společně za celou skupinu. Tato skutečnost sníží počet podání správci daně. Pro skupinu bude platit měsíční zdaňovací období. Je navrhováno, aby se skupiny, které podají přihlášku ke skupinové registraci do 31. října běžného kalendářního roku, staly plátcem DPH od 1. ledna následujícího kalendářního roku. U přihlášek podaných po tomto období se příslušná skupina stane plátcem DPH až 1. ledna druhého následujícího kalendářního roku.

V praxi to tedy znamená, že, pokud bude příslušný návrh schválen, budou první plátci DPH na základě skupinové registrace od 1. ledna 2009.

6. Nové daně z energií

Reformní balíček obsahuje i návrhy tří nových zákonů uplatňující příslušné předpisy Evropské unie v oblasti ekologických daní. Jde o daň na dodávku elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv (dále jen „energie“). Účinnost těchto zákonů by měla nastat k 1. lednu 2008.

Správcem daní z energie bude celní úřad. Zdaňovacím obdobím bude kalendářní měsíc a daňové přiznání bude nutno podat do 25. dne následujícího měsíce. Ve stejné lhůtě bude daň z energie splatná. Zákon upravuje osoby plátce daně, předmět daně, vznik povinnosti přiznat a zaplatit daň, základ a sazbu daně. Zákon dále upravuje podmínky pro uplatnění osvobození od daně či vrácení daně.

Plátci daně z energií budou dodavatelé, kteří dodají energii na území České republiky konečnému spotřebiteli či provozovatelé distribučních nebo přenosových soustav. Plátci budou také například osoby, které osvobozenou energii použijí k jiným než osvobozeným účelům nebo osoby, které spotřebovaly nezdaněnou energii.

Uplatnění osvobození od daně z energie závisí na účelu použití energie. Jde například o ekologicky šetrnou elektřinu, energii použitou k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či energii použitou v metalurgických procesech. Dále bude například osvobozena elektřina použitá pro provoz veřejné přepravy osob či pevná paliva použitá jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby po vodách na území ČR. Toto se ovšem netýká pevných paliv pro soukromá rekreační plavidla.

Výše daně z elektřiny se spočítá vynásobením základu daně, tj. množství elektřiny v MWh, a sazby daně, která bude činit 28,30 Kč/ MWh.

Základem daně z plynu je množství plynu v MWh spalného tepla. Sazba daně se bude odlišovat v návaznosti na kód nomenklatury, pod kterým je plyn vedený, a data vzniku daňové povinnosti, a to od 0 Kč/MWh do 264,80 Kč/MWh.
Základ daně z pevných paliv se stanoví jako množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním vzorku. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku.

7. Spotřební daně

Zásadní změnou v zákoně o spotřebních daních je zvýšení daňového zatížení cigaret, s cílem dosáhnout minimálních limitů Evropské Unie.

Novela doplňuje do předmětu daně odpadní oleje, jejichž použití však bude z velké míry osvobozeno a naopak vylučuje z předmětu spotřební daně uhlovodíkové plyny, které budou nyní zdaněny dle samostatného zákona. Současně se ruší také osvobození různých biopaliv. Všechny tyto změny uvádějí náš zákon do souladu s evropskou legislativou.

Převzato z podnikatelského týdeníku PROFIT

Zpět na přehled...