Vyhledávání

Aktualita

Náhrady za pohonné hmoty: pozor na dva různé metry

V tomto článku naleznete příklady výpočtu náhrady za pohonné hmoty.

Pracovními cestami zaměstnanců se s účinností od letošního 1. ledna zabývá zákoník práce. Ten rozlišuje dvě situace použití soukromého vozidla zaměstnance na pracovní cestu: Varianta A Zaměstnanec použije se souhlasem zaměstnavatele místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy svůj soukromý automobil. V tomto případě přísluší zaměstnanci podle § 157 odst. 2 zákoníku práce pouze náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek Varianta B Zaměstnanec použije na žádost zaměstnavatele svůj soukromý automobil. V tomto případě přísluší zaměstnanci podle § 157 odst. 3 zákoníku práce za každý kilometr jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Postup ve variantě B platí pro případ použití jakéhokoliv silničního motorového vozidla zaměstnancem s výjimkou vozidla zaměstnavatele. Tedy může jít o vlastní vozidlo zaměstnance, o vozidlo pořízené na leasing nebo o vozidlo, které si zaměstnanec vypůjčil od známých či z půjčovny. Lze použít i vůz zaměstnance, který je současně podnikatelem a vozidlo využívá pro podnikatelské účely, ale nemá je vloženo do obchodního majetku.

Podmínkou pro poskytnutí základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty však je, že zaměstnanec použije výše uvedené silniční motorové vozidlo k výkonu pracovní cesty (tuzemské či zahraniční) na výslovnou žádost zaměstnavatele.

Základní náhrada za jeden kilometr

U zaměstnavatelů podnikatelské sféry činí sazba základní náhrady za jeden kilometr jízdy u osobních motorových vozidel nejméně 3,80 koruny. Při použití přívěsu zaměstnavatel sazbu základní náhrady zvýší nejméně o 15 procent. V případě, že zaměstnanec na základě žádosti zaměstnavatele použije na pracovní cestu soukromý nákladní automobil nebo autobus, popřípadě traktor, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci sazbu základní náhrady nejméně ve dvojnásobné výši.

Nebyla-li výše sazby základní náhrady sjednána (v kolektivní smlouvě) nebo určena zaměstnavatelem (například vnitřním předpisem) před vysláním zaměstnance na pracovní cestu, přísluší zaměstnanci sazba základní náhrady v minimální výši, tedy u osobních silničních vozidel 3,80 koruny za kilometr.

Náhrada za pohonné hmoty

Při výpočtu výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty se vychází z ceny pohonné hmoty, kterou prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrna souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrna souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen.

Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem neprokáže cenu pohonné hmoty, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu pohonné hmoty stanovenou vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2007 platí následující průměrné ceny:

 • Benzin automobilový 91 0 Speciál – 27,80 Kč / litr
 • Benzin automobilový 91 0 Normál – 27,90 Kč / litr
 • Benzin automobilový 91 0 Super – 28,10 Kč / litr
 • Benzin automobilový 98 0 Super plus – 31,10 Kč / litr
 • Motorová nafta – 28,10 Kč / litr

Pramen: vyhláška MPSV č. 577/2006 Sb.

Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, který je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců.

Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropských společenství. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočte zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu.

Při použití vozidla zaměstnance na žádost jeho zaměstnavatele k zahraniční pracovní cestě se vychází ze znění § 167 zákoníku práce, podle kterého přísluší zaměstnanci za každý kilometr jízdy sazba základní náhrady a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Za kilometry ujeté mimo území České republiky poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně, doloženou účtenkou.

Nemá-li z vážných důvodů zaměstnanec doklad o nákupu pohonné hmoty mimo území republiky, může mu zaměstnavatel poskytnout náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně i na základě jeho prohlášení o skutečně vynaložené ceně pohonné hmoty a důvodech jejího nedoložení.

Příklad – použití soukromého vozidla zaměstnance na tuzemské pracovní cestě Zaměstnanec použije na žádost svého zaměstnavatele k tuzemské pracovní cestě vlastní soukromé vozidlo. V technickém průkazu vozidla je uvedena spotřeba paliva 7,4/4,8/5,8 l, s odkazem na ES 1999/100. Zaměstnanec najede na pracovní cestě 510 kilometrů. Zaměstnavatel nestanovil zvýšenou sazbu základní náhrady.

Varianta A

Zaměstnanec předloží doklad o nákupu 35 litrů benzinu Super v ceně 30,20 Kč/l, přičemž se datum dokladu o tankování benzinu shoduje s datem konání pracovní cesty.

ŘEŠENÍ: Průměrná spotřeba pohonné hmoty činí 5,8 l/100 km Výpočet základní náhrady: 3,80 Kč/km x 510 km = 1938 Kč Výpočet náhrady za spotřebované PHM: 5,8 : 100 x 510 km x 30,20 Kč/l = 893,32 Kč Celková náhrada za použití osobního automobilu: 1938 Kč + 893,32 Kč = 2831,32 Kč, po zaokrouhlení 2832 Kč

Varianta B

Zaměstnanec nepředložil zaměstnavateli doklad o nákupu benzinu.

ŘEŠENÍ: Průměrná spotřeba pohonné hmoty činí 5,8 l/100 km Výpočet základní náhrady: 3,80 Kč/km x 510 km = 1938 Kč Cena benzinu podle vyhlášky č. 577/2006 Sb. ve výši 28,10 Kč/l Výpočet náhrady za spotřebované PHM: 5,8 : 100 x 510 km x 28,10 Kč/l = 831,20 Kč Celková náhrada za použití osobního automobilu: 1938 Kč + 831,20 Kč = 2769,20 Kč, po zaokrouhlení 2770 Kč.

Pro zaměstnance je výhodnější předložit doklad o nákupu benzinu, protože nakupoval za vyšší cenu, než je průměrná cena uvedená pro rok 2007 ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud by zaměstnanec nakupoval pohonné hmoty za nižší cenu, než je uvedeno ve vyhlášce, bylo by pro něho výhodnější nepředložit doklad o nákupu pohonných hmot.

Podnikatelův automobil na pracovní cestě

Na řešení výdajů podnikatele na pracovní cesty se nevztahuje zákoník práce přímo, ale prostřednictvím zákona o daních z příjmů, konkrétně se jedná o ustanovení §24 odst. 2 písm. k) zákona. Pokud použije k pracovní cestě podnikatel vlastní osobní automobil, který nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku ani nebyl předmětem finančního pronájmu, uplatní jako daňové výdaje podle zákona o daních z příjmů:

 • sazbu základní náhrady,
 • náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Sazba základní náhrady představuje náhradu za amortizaci vlastního vozidla, za provádění jeho oprav a údržby a činí u osobních silničních motorových vozidel 3,80 koruny za kilometr.

Náhradou výdajů za spotřebované pohonné hmoty se podle bodu 26 pokynu ministerstva financí číslo D-300 k §24 odst. 2 zákona o dani z příjmů rozumí částka stanovená v závislosti na počtu ujetých kilometrů, nákupní ceně pohonných hmot a na aritmetickém průměru všech údajů o spotřebě uvedených výrobcem nebo dovozcem v technickém průkazu motorového vozidla.

Pro stanovení náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít průměrné ceny uplatňované ve zdaňovacím období jejich rozhodujícími prodejci, které zveřejní ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji vždy zpětně po uplynutí zdaňovacího období. Pro zdaňovací období roku 2006 se to stalo pokynem číslo D-306, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji v lednu 2007:

 • Benzin Speciál BA-91 – 29,30 Kč / litr
 • Benzin Natural BA-95 – 29,82 Kč / litr
 • Benzin Super plus BA-98 – 33,12 Kč / litr
 • Benzin Normál (Natural) BA-91 – 29,64 Kč / litr
 • Nafta motorová – 29,04 Kč / litr
 • Bionafta – 27,51 Kč / litr

V průběhu roku použije podnikatel při vykonání pracovní cesty zálohový výpočet ceny za náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty a po vyhlášení platných průměrných cen za uplynulé zdaňovací období provede před sestavením přiznání k dani z příjmů doúčtování ve výši rozdílu vypočteného z údajů za celé zdaňovací období. Poplatník při tomto způsobu ocenění spotřebovaných pohonných hmot při pracovní cestě nemusí prokazovat nákup pohonných hmot a ani cenu, kterou za ně zaplatil.

V případě, že poplatník chce uplatnit ceny vyšší, protože nakupuje za ceny vyšší, než jsou vyhlášené průměrné ceny pohonných hmot, je povinen doložit cenu doklady o jejich nákupu (nedokládá však vlastní spotřebu pohonných hmot).

V případě, že podnikatel použije k pracovní cestě vypůjčený osobní automobil, lze uznat za daňové výdaje náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Sazbu základní náhrady nelze přiznat. Vozidlo může být vypůjčeno na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené podle občanského zákoníku s bezplatným užíváním vypůjčené věci.

Stejný postup bude použit v případě, že podnikatel využívá pro své pracovní cesty vlastní osobní automobil, který dříve měl tento podnikatel zahrnut v obchodním majetku, uplatňoval na něj odpisy a posléze ho z obchodního majetku vyřadil do soukromého používání. V tomto případě je daňovým výdajem pouze náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Sazbu základní náhrady ve výši 3,80 koruny za kilometr nelze v tomto případě uplatnit.
Uveďme si ještě případy, kdy nelze při pracovní cestě podnikatele použít náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty:

a) použití osobního automobilu vloženého do obchodního majetku

Při použití osobního automobilu vloženého do obchodního majetku podnikatele jsou daňově uznatelnými výdaji výdaje na pohonné hmoty pouze v prokázané výši doložené doklady o jejich nákupu.

Podle pokynu ministerstva financí by měl poplatník vést pro účely uplatnění daňových výdajů za pohonné hmoty evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje (náklady) mohl prokázat. Může jít např. o knihu jízd. V evidenci jízd jsou uváděny minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté kilometry, údaje o typu vozidla, údaje o registrační značce (SPZ), stav ujetých km k 1. lednu (případně k datu zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. prosinci kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla).

b) použití osobního automobilu v nájmu

Při použití pronajatého osobního automobilu k pracovní cestě může podnikatel v průběhu nájmu zahrnout do daňových výdajů pouze spotřebu pohonných hmot v prokázané výši na základě doložených dokladů o jejich nákupu. Tento postup bude uplatněn i v případě, že podnikatel použije k pracovní cestě osobní automobil v průběhu trvání leasingové smlouvy, přičemž neuplatňuje nájemné jako daňový výdaj (náklad).

Vozidlo může být v nájmu na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené podle obchodního zákoníku (operativní leasing) a nebo na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. Vozidlem v pronájmu (nájmu) se rozumí rovněž vozidlo najaté v půjčovně vozidel.

Převzato z podnikatelského týdeníku PROFIT. Autor článku: Ing. Ivan Macháček

Zpět na přehled...