Vyhledávání

Aktualita

České účetní standardy

Požadavky na účetnictví a audit a praxe

Právní úprava v oblasti účetnictví a auditu je v souladu s právem Evropských společnství (4., 7. a 8. směrnice Rady).

Zákon o účetnictví a prováděcí právní předpisy stanoví rozsah vedení účetnictví, zejména:

 • vymezení účetních jednotek
 • předmět účetnictví
 • způsob vedení účetnictví včetně akruálního principu, zásady opatrnosti, věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finační situace účetní jednotky, správnosti, úplnosti, průkaznosti, srozumitelnosti a přehlednosti
 • dobu vedení účetnictví, povinnosti a odpovědnost při jeho vedení
 • vymezení účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih
 • požadavky na obsah a formu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a způsoby zveřejňování
 • povinnost ověřování účetní závěrky auditorem
 • možnost a povinnost použití Mezinárodních účetních standardů
 • povinnost a způsoby oceňování majetku a závazků
 • inventarizaci a úschovu účetních záznamů

Zákon o auditorech upravuje zejména postavení a činnost statutárních auditorů a podmínky, za nichž mohou být poskytovány auditorské služby.

Požadavky na účetní výkazy

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji výkazy:

 • rozvaha (bilance)
 • výkaz zisku a ztráty
 • příloha

Účetní závěrka může zahrnovat i cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Účetní závěrka se sestavuje k rozvahovému dni. Účetní jednotky s povinností auditu sestavují výroční zprávu. Účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňují v obchodním rejstříku. Doba úschovy výkazů a výroční zprávy je 10 let.

Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

Zpět na přehled...