Vyhledávání

Aktualita

03.04.2013 - Ručení za nezaplacenou DPH

Generální finanční ředitelství sděluje k ručení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. tj. v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele plnění zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, tuto informaci:
 

Správce daně nebude vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 30. 9. 2013.

Generální finanční ředitelství si je vědomo novosti předmětného typu ručení a relativní náročnosti zavedení opatření s tímto ručením spojených na straně podnikatelské veřejnosti. Jeví se proto jako potřebné a účelné poskytnout podnikatelské veřejnosti širčí časový prostor, aby si mohla v praxi aplikaci k ověřování účtů osvojit a dále aby se s ní resp. s předmětným zákonným ručením jako takovým důkladně seznámila, aniž byla ze strany správců daně vyzývána ke splnění ručitelské povinnosti, která ve vymezeném období vznikla dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

V souladu s ustanovením § 98 zákona o DPH začne správce daně ke dni 1. 4. 2013 v aplikaci „Registr plátců“ zveřejňovat údaj o účtech určených ke zveřejnění. Vzhledem k charakteru údaje je vhodné, aby účty určené ke zveřejnění byly ověřeny. Správci daně proto využívají svoji pravomoc a účty ověřují. Přestože proces nahlašování účtů stále probíhá, včetně nemalého množství změn již nahlášených účtů, a to i po uplynutí dvouměsíční lhůty stanovené v přechodném ustanovení (viz bod 9, čl. II zákona č. 502/2012 Sb.), využijí správci daně toto období k postupnému dokončení procesu zpracování účtů takto určených ke zveřejnění.

 

Zpět na přehled...