Blog

Pravidla soutěží elisoft

Akce

Pravidla soutěží elisoft

Obecná pravidla soutěží na facebookových, instagramových a partnerských stránkách společnosti ELISOFT s.r.o.

(dále jako „Pravidla“)

 

 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je firma: ELISOFT s.r.o., Žitná 626, 763 14 Zlín, Kostelec IČ: 25519590, DIČ: CZ25519590. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29879. (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@elisoft.cz  +420 577 222 584.

Stránky společnosti ELISOFT s.r.o., kde mohou být vyhlašovány soutěže:

Facebook: Elisoft – Ekonom | Facebook, https://www.facebook.com/ElisoftEkonom

Instagram: Elisoft-Ekonom (@elisoft_ekonom) • Fotky a videa na Instagramu, https://www.instagram.com/elisoft_ekonom/

 

1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěží, které organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

 B) PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram
 • dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 

C) PODMÍNKY SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

 • počet Vašich odpovědí je omezený na jednu
 • zadání jednotlivých soutěží (popis) je součástí příspěvku na Facebooku / Instagramu

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do data, které je vždy uvedeno v zadání dané soutěže. Výherce pořadatel vyhlásí v předem určený termín příspěvku na facebookovém /instagramovém profilu pořadatele a na webové stránce pořadatele.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele

4. Soutěž má 1-3 výherce. Počet výherců je stanoven v zadání jednotlivých soutěží. Výherce získá uvedenou výhru (součást příspěvku v zadání soutěže). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. Pořadatel soutěž vyhodnotí do 14 dnů po jejím oficiálním termínu ukončení.

6. Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

7. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:

Napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 30 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 7 dnů nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 7 dnů nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce nebo si výhru ponechá pořadatel.

8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

C) OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat smluvním partnerům zejména:

EKONOM-SYSTEM s.r.o., Holečkova 2628/3a, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO 13497472, C 66 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

KORBEL CZ s.r.o., Vrbova 1427/19, 147 00 Praha 4, IČO 26126907, C 72497 vedená u Městského soudu v Praze

 • dále partnerům spolupracujícím na soutěži,
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

4. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

 • Zveřejnění na webových stránkách pořadatele (elisoft.cz , www.ekonom-system.cz) v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,
 • Zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pobavily či zaujaly.