Please enable JavaScript to view this site.

Ekonom help

Navigation: Doplňkové moduly > Skladové terminály

Přenosný terminál pro seknování skladových položek - SQL verze

Scroll Prev Top Next More

Ekonom M
 

Ekonom M (dále jen EM) je aplikace pro podporu skladových operací systému Ekonom.
 
Aplikaci je podporována pro zařízení:

Chainway C6000 se čtečkou 1D/2D

Chainway C66 se čtečkou 1D/2D

Hlavní záložka EM

 

clip0033

 

Hlavní menu

 
Klepnutím na ikonu clip0034 v levém horním rohu na hlavní záložce je vyvolána nabídka, která umožní navigaci na jednotlivé funkce EM.
Hlavní menu lze rovněž vyvolat tažením prstu z levé strany displeje.
 
clip0035

Stavové ikony hlavní záložky

clip0036 … nastavení bylo úspěšně ověřeno
clip0037 … nemá nastavenu nebo zadánu žádnou hodnotu
clip0038 … nastavení není možné ověřit nebo provést

Aktuální stav EM

 
clip0039
Stav čtečky 1D/2D kódů
 
clip0040
Stav připojení a název DB serveru.
Bez úspěšného připojení k DB serveru nelze provádět žádné skladové operace.
 
clip0041
Název zařízení v DB systému Ekonom.
Bez nastaveného názvu zařízení nelze provádět žádné skladové operace.
 
clip0042
Firma/Agenda, ve které jsou skladové operace prováděny.
Bez nastavené agendy nelze provádět žádné skladové operace.
 
clip0043
Aktuálně přihlášený pracovník/uživatel (stav uživatele)

 

Přihlášení uživatele

 

Většinu skladových operací nelze provádět bez přihlášení uživatele.
Volba hlavního menu přihlásit, vyvolá dialog pro zadání PIN-u uživatele Ekonom:

clip0044
 
clip0045

 
Zadání platného PIN-u změní stav uživatele např.: clip0046

 

Odhlášení uživatele

Tlačítko ODHLÁSIT AKTUÁLNÍHO UŽIVATELE změní stav uživatele na nepřihlášený: clip0047
 

Prodejka/Výdejka (dále jen P/V)

 
Volba hlavního menu:
 
clip0048

 
přepne na záložku P/V zboží:
 

clip0049
 

Skenováním 1D/2D kódů se přidávají položky.
 
Tlačítkem clip0050 se provede uložení. Další zpracování položek se provede v aplikaci Ekonom.

 

Možnosti při tvorbě P/V:

-Detail položky
Přidržením prstu na položce se zobrazí následující dialog
clip0051
 

otlačítky clip0052, clip0053 se mění počet kusů

přidržením prstu na jednom z tlačítek se změní hodnota, o kterou je počet navyšován/snižován, hodnota je indikována barvou:clip0054 … navyšuje/snižuje se o 1

clip0055 … navyšuje/snižuje se o 10

clip0056 … navyšuje/snižuje se o 100

Dalším přidržením se hodnota vrátí zpět na 1
 

otlačítkem clip0057 se potvrdí změna a návrat na seznam položek

otlačítkem clip0058 se provede odstranění položky a návrat zpět na seznam položek

otlačítkem clip0059 se provede návrat zpět na seznam položek beze změn
 

-Tlačítko horní lišty clip0060 přepne na záložku, na které je možné vyhledat skladovou položku dle kódu nebo názvu:

oclip0061 místo pro zadání hledané hodnoty
 

oclip0062 tlačítko spustí prohledávání katalogu
 

oTlačítko clip0063 zobrazí rozšířené možnosti vyhledávání
 
clip0064

oPo zobrazení nalezených položek lze označit jednu nebo více položek
 
clip0065
 

oPomocí tlačítka clip0066 se přidají do seznamu P/V
 

-Tlačítko horní lišty clip0067 přepne na záložku s parametry P/V
 
clip0068
 

oTyp dokladu: lze změnit typ P/V

oCenová hladina: nastavení, ze které ceny se počítá orientační hodnota P/V

oZobrazovaná cena: cena zobrazovaná u položek

oKód položky: hodnota kódu zobrazená u položky

 

Expedice
 

Volba hlavního menu
 
clip0069

 
Vyvolá záložku expedice podle výdejky:
 
clip0070

clip0071 provede návrat zpět na hlavní záložku EM
 

Zahájení expedice lze provést dvěma způsoby:
 

Sejmutím QR kódu 1D/2D z výdejky
Pokud není přihlášen pracovník, zobrazí se dialog pro zadání přihlášení PIN-em.
Bez přihlášeného pracovníka nelze expedovat zboží.

Zadáním do pole clip0072 a potvrzení na tlačítkem clip0073

Po té je zobrazen seznam položek výdejky
 
clip0074
 

Pomocí clip0075 se provede návrat zpět na hlavní záložku EM.

clip0076 je číslo výdejky

clip0077 udává počet expedovaných položek/celkový počet položek výdejky
 

Expedice položky se provede následující způsobem:

Sejmutím 1D/2D kódu expedované položky
Po té je položka seznamu označena jako expedovanáclip0078 a toto označení lze zrušit pouze pod administrátorským oprávněním. Viz dále.

Pokud položka nemá čarový kód lze ji označit prstem, pomocí zvětšeného zaškrtávacího pole

Pokud je ve výdejce více položek se shodným produktem (shodný 1D/2D kód) zobrazí se dialogové okno s upozorněním:
 
clip0079
 

oPotvrzení tlačítkem clip0080 označí všechny odpovídající záznamy

oTlačítkem clip0081 se hromadné označení neprovede

oStejným způsobem probíhá i zrušení označení položky

Manuální označení položky
 

Přidržení prstu na názvu položky zpřístupní údaj o počtu kusů skladem a další operace s položkou
 
clip0082

Tlačítkoclip0083 uvolní/odemkne zaškrtávací pole pro označení nebo zrušení označení prstem.

oPokud přihlášený pracovník má administrátorská oprávnění, zaškrtávací pole změní vzhled a stav položky lze změnit.
 
clip0084
 

oPokud přihlášený pracovník nemá administrátorská oprávnění, může položku odemknout jiný pracovník, který toto oprávnění má.

oPo odemčení položky, lze provést změnu pouze 1×.
Pro další změnu je nutné položku opět odemknout.

Tlačítko clip0085 provede aktualizaci údajů na položce. Toto lze použít, pokud se v průběhu expedice některý údaj položky změnil (např.: oprava 1D/2D kódu v katalogu, expedované množství …)
 

Pokud jsou všechny položky označeny jako expedované, tlačítkem clip0086
se odešle záznam o expedici a aplikace se přepne zpět na předchozí záložku. Zde lze zahájit expedici další výdejky.

Spuštění aplikace

 
Na hlavní obrazovce klepnout na ikonu viz. obr
 
clip0087
 
Najít zástupce Ekonom M a klepnout (prstem).
 
clip0088

 

Ukončení aplikace
 

Podržet prst na prostředním tlačítku pod displejem (C6000)

Zobrazí se fronta spuštěných aplikací

ukončit EM, viz. obr.
clip0089

 

EM … Aplikace Ekonom M

ČK … čárový kód clip0090

QR … QR kód clip0091

1D/2D … čárový nebo QR kód

 

Created with Help+Manual 8 and styled with Premium Pack Version 4 © by EC Software