Blog

Výpočet dovolené od ledna 2021

Aktuality

Výpočet dovolené od ledna 2021

Dle nové právní úpravy účinné od ledna 2021 dochází ke změně výpočtu čerpání dovolené.

Právo zaměstnance na dovolenou se již nebude počítat na pracovní dny ale na hodiny. Je to z důvodu napravení nerovností mezi zaměstnanci pracujícími v různých režimech rozvrhu pracovní doby. Obecně to znamená, že při výměru dovolené čtyři týdny a 40 – ti hodinové týdenní pracovní době vznikne zaměstnanci právo na 160 hodin dovolené. Na dovolenou za kalendářní rok v plném rozsahu vznikne právo zaměstnanci, jehož pracovní poměr k zaměstnavateli trval v kalendářním roce nepřetržitě po dobu 52 týdnů a jenž v tomto roce odpracoval alespoň 52 násobek stanovené nebo sjednané kratší pracovní doby.

Příklad:

Zaměstnanec v roce 2021 odpracoval u téhož zaměstnavatele za dobu 52 týdnů celkem 2 080 hodin. Rozvrhovaná týdenní pracovní doba činí 40 hodin a výměra dovolené činí 4 týdny. Jestliže vydělíme celkový počet odpracovaných hodin zaměstnance v roce 2021 jeho týdenní pracovní dobou, dostaneme 52. Zaměstnanec tak splnil podmínky pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok (2.080/40=52). Po přepočtu na hodiny vychází zaměstnanci za rok 2021 nárok na160 hodin dovolené.

Výpočet dovolené v programu Ekonom

Se změnou výpočtu dovolené ne na dny ale na hodiny od 1.1.2021 dochází logicky k úpravě výpočtu nároku na dovolenou v programu Ekonom.
Současnou evidenci nároku a výběru dovolených dnech nahrazuje nová záložka „Dovolená“ na kartě zaměstnance.

Ta umožní samostatně pro každé období jednoduše specifikovat veškeré změny týdenní pracovní doby (TPD) v průběhu celého roku. Z hlediska uživatelského se pro Vás nic nemění. Tlačítko „Výpočet“ přednastaví vše za Vás, jak je zřetelné z náhledu karty. Zohlední přitom i pozdní nástup, či dřívější odchod zaměstnance.
Na základě průměrné týdenní pracovní doby je podle předpokládané pracovní doby v roce a týdnů dovolené automaticky vypočítán nárok na dovolenou v hodinách a dnech.

Při vystavení nové mzdy od ledna 2021 již program z nepřítomností přednastaví jednak dny, tak ale i hodiny dovolené.

Změnou je to, že tentokrát program provede výpočet hodin na základě denního úvazku, nebo individuálního rozpisu pracovní doby pro daný termín. Tudíž při rozpisu pracovní doby 8/4/8 hodin za pondělí/středa/pátek bude počet hodin dovolené 20.
Zůstatek dovolené se tedy odepisuje v hodinách a dny zůstatku dovolené jsou dopočteny na základě rozpisu týdenní pracovní doby.
Jakékoliv korekce dnů nebo hodin dovolené provádějí vzájemné přepočty na základě tohoto koeficientu týdenní pracovní doby.
Po uložení mzdy je upraven výběr dovolené na kartě zaměstnance.

Přechodné období 2020/2021

Standardní roční převod mezd zabezpečí automatický výpočet dovolených pro všechny zaměstnance najednou, do období 2021 navíc provede převod zůstatků staré dovolené ve dnech z původní druhé záložky karty zaměstnance na novou záložku dovolené. Původní hodnoty dnů dovolené jsou vynulovány, nadále se nepoužívají.
Výhody této úpravy programu jsou mimo jiné, že můžete jednoduše změnou období na záložce dovolené sledovat původní hodnoty dovolené pro dané období.

Standardní sestava výběru dovolených je uvedena v hodinách, zůstatek v dnech a hodinách.

Vypořádání dovolené

Jak jsem uvedl výše, nárok na dovolenou je vypočítán na začátku období dle předpokládané týdenní pracovní doby.
Skutečný nárok na dovolenou je ovšem dán hodnotou odpracovaných hodin.
Tu zjistíme tiskovou sestavou vycházející z vystavených mezd.

Skutečný nárok na dovolenou je proveden pomocí standardního vzorce:

Nejdříve vypočteme, kolik bylo odpracováno celých pracovních týdnů dle průměrné TPD.
Odpracované hodiny/průměrná TPD – zaokrouhleno na celé týdny

Podíl odpracovaných týdnů k počtu 52 týdnů za celý rok určí nárok na dovolenou.
Týdenní pracovní doba x Týdny dovolené x Odpracované týdny / 52

Poměrná část dovolené

V případě že zaměstnanec nepracoval celý rok, ale nastoupil například k 30.9.2021, program provede automaticky výpočet poměrné části dovolená za každou odpracovanou dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby.

Pokud zaměstnanec ukončil smlouvu v průběhu roku, analogicky uvedeme v tabulce rozpisu TPD.

Dovolená při změně TPD během kalendářního roku

Pokud dojde v průběhu roku ke změně TPD, program provede výpočet průměrné TPD na základě rozpisu jednotlivých TPD a to v poměru který odpovídá délce období v kalendářních dnech pro jednotlivé TPD.

Výpočet na příkladu z časopisu „Mzdová účetní 10/2020“,
uvedeného na straně 8