Skladové doklady

Skladové doklady

Tři záložky skladového dokladu

Kontrola a přepočet skladu - kontrola stavú karet, cen dokladú i karet, rezervací, kontrola zaúčtování dokladú v deníku při metodě A

Parametry skladových dokladú