Vyhledávání

Novinky

EKONOM 2014/01 - rozpis zde

Soupis jednotlivých změn ze dne [verze]:

Aktualizace
19.2.2014
[2014/01]

 • Daňová evidence plus - varianta zobrazení přiznání DPFO ve FormFilleru s možností přímého odeslání do datového schránky, automatické vyplnění a odeslání přehledů pro správu sociálního zabezpečení a sedmi variant přehledů zdravotních pojišťoven
 • Účetnictví plus - varianta zobrazení přiznání DPPO ve FormFilleru s možností přímého odeslání do datového schránky
 • Výpis z evidence pro daňové účely - zobrazení tiskopisu s možností přímého odeslání do datového schránky

Aktualizace
10.2.2014
[2014/01]

 • Přiznání DPH - varianta zobrazení ve Form Filleru s možností přímého odeslání do datového schránky
 • Podvojné účetnictví Plus - do DPPO doplněny údaje rozvahy a výsledovky (zjednodušený, plný formát)
 • Mzdy - doplněna mzdová položka osvobozená od daně "Praxe student"
 • Fakturace - doplnění kontroly duplicity VS u vystavených faktur
 • Fakturace - zachování poměrů stran vloženého loga při tisku dokladů

Aktualizace
3.2.2014
[2014/01]

 • Daňová evidence plus - nový formulář Daně z příjmů fyzických osob včetně elektronické XML věty, doplněno automatické přednastavení hodnot příjmů a výdajů, tabulky majetku, pohledávek a závazků a pod.
 • Mzdy - "HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření" rozšířeno o položku "Označení vyměřovacího základu".
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 18)

Nová Verze
2014/01

20.1..2014

 • Mzdy - nový výpočet srážkové daně z dohody o provedení práce do 10.000,- bez prohlášení
 • Přijaté objednávky - doplněn tisk kupní smlouvy v cizí měně
 • Jednoduché a podvojné účetnictví:
   - Přiznání k dani z přidané hodnoty (Elektronické podání)
   - Souhrnné hlášení (Elektronické podání)
   - Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty (Elektronické podání)
 • Podvojné účetnictví Plus: 
    - Daň z příjmů právnických osob (doplněn výpočet, Elektronické podání)
 • Mzdy:  
      - Přehled o výši pojistného 2013 (Elektronické podání)
      - Oznámení o nástupu do zaměstnání (Elektronické podání)
      - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (Elektronické podání)
      - Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě (Elektronické podání)
      - Evidenční list důchodového pojištění 12 (Elektronické podání)
 • Mzdy plus: 
       - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně přílohy (El. podání)
       - Vyúčtování daně vybírané srážkou (Elektronické podání)
 • Fakturace - export/import dokladu mezi uživateli Ekonomu přes datový XML soubor
 • Kniha jízd Plus - Daňové přiznání k dani silniční (Elektronické podání)
 • I-obchod - doplněn nový interface na "ESHOP-RYCHLE" společnosti Bohemiasoft, s.r.o.

Nová Verze
2013/12

16.12.2013

 • Mzdy - Přehled o výši pojistného - doplněn typ přehledu, výběrový číselník států pro elektronické podání
 • Mzdy - Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (elektronické podání EPO)
 • Mzdy - doplněn export pro elektronické podání žádosti o měsíční daňové bonusy
 • Faktury - nová funkce pro import faktury z XML souboru ve formátu Ekonom
 • I-Obchod - nový oboustranný interface na e-shop www.webareal.cz společnosti Bohemiasoft s.r.o.
 • I-Obchod - doplněna výběrová kritéria, přenos kategorií, volba neomezeného přenosu a optimalizace importu xml objednávek
 • Fakturace - Tisky faktur :
         Doplnění QR kódu na všechny formáty, Rozšíření IBAN pole pro tisk s korekcí
         Doplnění sumarizace měrné jednotky na fakturách v AJ a NJ
 • Fakturace - možnost volby zahrnout bezslevové položky do výpočtu objemových bonusů

Nová Verze
2013/10

15.10.2013

 • Mzdy plus - elektronické podání sestavy  "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" (XML)
 • Mzdy Plus - elektronické podání sestavy "Potvrzení o studiu" (XML)
 • Podvojné účetnictví Plus - elektronické podání výkazů rozvahy a výsledovky v plném rozsahu ve formátu EPO2 (XML)

Aktualizace
5.9.2013
[2013/07]

 • Prvotní evidence - doplněno třídění dokladů podle zaúčtování, úhrady (dvojklik záhlaví sloupce)
 • Intrastat - aktualizace číselníků a exportního souboru CSV
 • Prvotní evidence - seznam úhrad - možnost filtru nad všemi úhradami, tisk a export seznamu
 • Prvotní evidence - zaprotokolování akce při přetřídění dokladů s přečíslováním
 • Faktury plus - tisk faktury s QR kódem platebního příkazu - QR Platba
 • Katalog a sklad plus - možnost definice a tisku doplňujícících uživatelských parametrů skladové položky

Aktualizace
5.8.2013
[2013/07]

 • Mzdy - upraveny mzdové sazby k 1.8.2013 - zvýšení minimální měsíční mzdy z 8.000 na 8.500 Kč a minimální hodinové sazby z 48.10 na 50.60 Kč.
 • Mzdy - Trexima, aktualizace výpočtů souboru MP, MI (proměnné FONSATA, FONDSJE, ABSCELK)
 • Údržba - převod dat mezi systémy, oprava přenosu položek interních dokladů
 • Příkaz k úhradě - doplněna možnost výběru kódu banky
 • Skladové skupiny - doplněn sloupec "kategorie" do tabulky, upravena tisková sestava

Nová Verze
2013/07

1.7.2013

 • Mzdy - Trexima, aktualizace výpočtů souboru MI (proměnné HRMZDYQ, OONQ, ODMDPCQ, HODDPCQ)
 • Mzdy - doplněn tisk položek pro "Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření"
 • Intrastat - aktualizace číselníků, sestav, exportního souboru dle nového předpisu ČSÚ
 • Homebanking - ABO standard (KB) doplněn záznam AV polí 78,79 do poznámek výpisu
 • Fakturace - zachování přesné položkové ceny vč.DPH při přenosu výdejek do faktur

Aktualizace
13.5.2013
[2013/04]

 • Mzdy - Oprava názvů OSSZ na všech formulářích (při výběru kódu) dle podmínek portálu
 • Daňová evidence - DPFO zohlednění dílčích základů daně vč. zahraničí ř.41a (ztráta) do ř.61
 • DPH - Doplnění číselníku zemí do Souhrnného hlášení VIES a do DPHEVD §92a
 • Mzdy - seznam sociálního pojistného s odděleným rozpisem důchodového spoření
 • Fakturace - Doplněna sestava "Souhrnný doklad k faktuře dle skladových výdejek" dle §31b novely zákona o DPH (varianta dodacího listu)
 • Do textu záhlaví doplněn k dokladu i datum vystavení přenesených dokladů (výdejek a objednávek)

Aktualizace
16.4.2013
[2013/04]

 • Terminálový režim - konfigurace filtru přístupu do zvolených agend podle loginu uživatele
 • Adresy - prodloužení čekání na dotaz na ARES na 30 vteřin
 • Adresy - možnost importu bankovních účtů z registru plátců
 • Sklad - možnost nastavení automatického zápisu dodavatele z příjemky do skladové položky

Nová Verze
2013/04

3.4.2013

 • Faktury přijaté - Ověřování spolehlivosti plátců DPH a jejich bankovních účtů (dle novely zákona o DPH)
 • Homebanking - aktualizace importu vypisů ČS 24 verze 2011 (csv středník)

Aktualizace
25.3.2013
[2013/01]

 • Mzdy - Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č.21
 • Moduly plus - ostranění problému s XML exportem speciálních znaků (např."&" v názvu firmy)
 • Prvotní evidence - oprava popisků tiskové sestavy "Přiznání k DPH vzor 18"
 • Mzdy plus - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (XML export PDSHL1 - sociální pojistné)

Aktualizace
7.3.2013
[2013/01]

 • Faktury přijaté - možnost výběru bankovního účtu dodavatele
 • Fakturace - doplněna možnost výběru přenosu položek pouze z objednávek nebo objednávek s nabídkami. Přesná interpretace jednotkové ceny v CM při přenosu výdejek, objednávek (4 des. místa). Oprava přenosu položek v CM se slevou.
 • Saldokonto - Možnost výpočtu pohledávek pro konkrétní adresu - sumarizace dle dnů po splatnosti (výkaz pro banky)
 • Hromadná fakturace - doplněna kontrola chybně definovaných DPH položek
   

Aktualizace
18.2.2013
[2013/01]

 • Podvojné účetnictví - "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" (vzor 23)
 • Katalog - možnost hromadného vymazání skladových skupin
 • Adresy - možnost definice neomezeného počtu bankovních účtů
 • Mzdy - doplněn protokol akcí na mzdy a personalistiku

Aktualizace
5.2.2013
[2013/01]

 • DPH - nové tiskové formuláře 2013 "Přiznání k dani z přidané hodnoty" (vzor 18), "Souhrnné hlášení" včetně XML exportů
 • Fakturace - Aktualizace tisku vystavených faktur v RPDP dle § 29 zákona o DPH (zrušení povinnosti uvádět sazbu DPH RPDP)
 • Příspěvkové Organizace (Přílohy) - XML export do FORM Studia

Aktualizace
4.2.2013
[2013/01]

 • Mzdy - přehled o výši pojistného vzor 2013 (tiskopis, elektronické podání)

Aktualizace
18.1.2013
[2013/01]

 • Mzdy - nový výpočet solidárního zvýšení daně (u měsíční mzdy nad 103.536,-)
 • Mzdy - nový výpočet důchodového spoření (5%) se sníženou sazbou sociálního pojištění zaměstnance (3,5%)
 • Daňová evidence - "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor 19"
 • Příspěvkové organizace, rozvaha - možnost nastavení parametrů korekce při exportu XML do FORM Studia

Aktualizace
15.1.2013
[2013/01]

 • Ekonom - číselníky, aktualizace seznamů FÚ, nový číselník Územních pracovišť
 • Ekonom - aktualizace exportních XML souborů pro daňový portál platných od 1.1.2013
  - Daň z přidané hodnoty (Tiskopis se podává na původním vzoru č. 17)
  - Souhrnné hlášení
  - Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
 • Faktury vystavené, Prodejky - aktualizace číselníku REMA pro rok 2013
 • Kniha jízd - přiznání k dani silniční (vzor č.15) za rok 2012
 • Fakturace - oprava přepočtu cizí měny faktur při přenosu výdejek a objednávek v Kč
 • Fakturace - doplnění textu "Daň odvede zákazník" v tisku faktur RPDP

Aktualizace
5.1.2013
[2013/01]

 • Mzdy - nové číselníky pro rok 2013 (daňový a pracovní kalendáře, měsiční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohášení, číselník náhrad mzdy)
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 17)
 • Mzdy - počet zaměstnanců (vzor č. 12)
 • Mzdy - žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech (vzor č. 7)
   

Nová Verze
2013/01

25.12.2012

 • Ekonom - nové sazby DPH pro rok 2013
 • Ekonom - daňový kalendář a pracovní kalendáře 2013
 • Mzdy plus - možnost automatické generace nepřítomností pro zadaný termín (vhodné např. pro definici rodičovské dovolené)
 • Fakturace - doplněna možnost výběru druhu dokladu při kopírování proforem a záloh
 • Katalog - možnost filtru položek pro konverzi sazeb DPH s přepočtem ceníku
 • Katalog - aktualizována struktura seznamu zboží pro PLUScanner Android (flexibilní zobrazování aktuální ceny za doklad včetně / bez DPH)
 • Mzdy - ZP aktualizace tiskového formuláře "Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele" na verzi 76.51/2010 (pojišťoven 111, 207, 209, 211, 213)
 • Mzdy - ZP aktualizace tiskového formuláře "Hromadné oznámení zaměstnavatele" na verzi 73.51/2010 (pojišťoven 111, 207, 209, 211, 213)
 • Mzdy - Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.15
 • Mzdy - Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č.18
 • Mzdy - nový modul pro výpočet srážek na exekuci zaměstnance

Zpět >>