Vyhledávání

Aktualita

09.10.09 - Paušální výdaje na dopravu a kniha jízd

1. Od kdy bude moct podnikatel nahradit klasickou knihu jízd paušálním odpočtem a od jakého data bude moct uplatňovat paušální odpočet?

Novela ZDP přináší zavedení tzv. paušálního výdaje na dopravu. Jedná se o výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP v paušální výši 5 000 Kč u jednoho vozidla za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů. Bude-li vozidlo využíváno z části k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a z části k soukromým účelům, bude možné na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu ve výši 80 %, tzn. ve výši 4 000 Kč u jednoho vozidla za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání (dále jen "krácený paušální výdaj na dopravu").

Paušální výdaj na dopravu nelze použít v případě, kdy poplatník uplatňuje výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 4. ZDP (tj. v prokázané výši), kdy vozidlo slouží k dosažení příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně z příjmů podle § 10 ZDP (ostatní příjmy), kdy vozidlo bylo kdykoliv v daném měsíci přenecháno k užívání jiné osobě, nebo se jedná o čtvrté nebo další vozidlo téhož poplatníka.

Prakticky tak u právnických osob a u fyzických osob s příjmy podle § 7 a § 9 ZDP bude možné využití tohoto institutu u nejvýše 3 vlastních silničních motorových vozidel zahrnutých nebo nezahrnutých do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Poplatník, který se rozhodne využít paušální výdaj na dopravu bude mít ulehčenou situaci při dokazování v rámci daňového řízení, protože podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP platí, že pro účely ZDP se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak.

Paušální výdaj na dopravu lze podle přechodných ustanovení uplatnit již pro zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, které započalo v roce 2009 (nelze ho tedy kombinovat s uplatňováním výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem v prokázané výši – pomocí knihy jízd).

2. Kdo bude moct paušální odpočet využít?

Paušální výdaj na dopravu mohou využít právnické osoby a fyzické osoby s příjmy podle § 7 a § 9 ZDP.

3. Jak vysoký bude paušální odpočet a na kolik automobilů se bude vztahovat?

Paušální výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP představuje částku ve výši 5 000 Kč u jednoho vozidla za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů. Bude-li vozidlo využíváno z části k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a z části k soukromým účelům, bude možné na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu ve výši 80 %, tzn. ve výši 4 000 Kč u jednoho vozidla za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání ("krácený paušální výdaj na dopravu").

Paušálního výdaje na dopravu, resp. kráceného paušálního výdaje na dopravu lze využít nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebonezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Tento institut je tedy primárně cílen na drobné podnikatele.

4. Zruší se klasická kniha jízd?

Paušální výdaj na dopravu (event. krácený paušální výdaj na dopravu) představuje alternativu k případu, kdy poplatník uplatňuje výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP v prokázané výši. To znamená, že poplatník má právo volby.

5. Jakým způsobem bude se bude paušální odpočet evidovat?

Aplikace paušálního výdaje na dopravu vyplývá ze zákona o daních z příjmů. Evidence bude obdobná jako např. u daňových odpisů (např. formou vnitropodnikové směrnice).

6. Přinese paušální odpočet finanční úsporu podnikatelům, nebo jen odlehčí od administrativy?

V případě možnosti aplikace paušálního výdaje na dopravu bezesporu dojde ke snížení administrativní zátěže související s podnikáním (tj. snížení režijních nákladů), a to zejména u drobných podnikatelů. Vzhledem k tomu, že paušální výdaj na dopravu je stanoven ve fixní výši, bude jeho aplikace pro poplatníka daňově výhodná v těch případech, když bude za zdaňovací období vyšší než v případě uplatnění výdajů v prokázané výši.

 

Datum: 08.10.2009 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 

 

Zpět na přehled...