Vyhledávání

Aktualita

S paušálem na přeplatek zapomeňte

V letošním roce dochází k výrazným změnám v daňovém řešení pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které je povinna hradit fyzická osoba. Článek přináší informace, jak bude postupovat podnikatel, který vede daňovou evidenci nebo vede účetnictví anebo uplatňuje paušální výdaje.

Od letošního roku je daňově neuznatelným nákladem sociální a zdravotní pojistné hrazené veřejnou obchodní společností za společníky této společnosti nebo komanditních společností za komplementáře. Změna se také týká poplatníků majících příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, poplatníků majících příjmy z pronájmu a pojistného hrazeného OSVČ, které nejsou nemocensky pojištěny a pojistí se na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny.

Daňově uznatelným výdajem je v letošním roce pouze pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance (26 % + 9 % = 35 % z vyměřovacího základu zaměstnance). Toto pojistné je u poplatníků, kteří vedou účetnictví, daňovým nákladem, jen pokud bylo zaplaceno nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Pojistné zaplacené po uvedeném termínu je daňovým nákladem toho zdaňovacího období, ve kterém bylo zaplaceno, pokud však již neovlivnilo základ daně v předchozích zdaňovacích obdobích.

Výsledek hospodaření je nutno u poplatníka, který vede účetnictví, zvýšit o pojistné zaplacené na sociální a zdravotní pojištění, které je podle zákonných předpisů povinen platit zaměstnanec a byly jeho zaměstnavatelem sraženy, avšak neodvedeny do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části.

Podnikatel vede daňovou evidenci

Do konce roku 2007 si fyzické osoby mohly dávat do nákladů pojistné zaplacené na sociální a zdravotní pojištění. Letos je daňově neuznatelným výdajem u podnikatele:

 • pojistné na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za měsíc prosinec 2007 hrazené v období od 1. ledna 2008 do zákonného termínu 8. ledna 2008;
 • nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ za rok 2007, který poplatník uhradí v roce 2008 na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007;
 • poplatníkem hrazené měsíční zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění v průběhu roku 2008.

V roce 2008 je daňově uznatelným výdajem u poplatníka, který vede daňovou evidenci, pouze pojistné na sociální pojištění a na všeobecné zdravotní pojištění hrazené tímto poplatníkem jakožto zaměstnavatelem z důvodu zaměstnávání pracovníků.

Daňové řešení přeplatku na pojistném v letech 2008 a 2009:

 • přeplatek na pojistném na sociální a zdravotní pojištění za rok 2007, který obdrží poplatník po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007, bude zdanitelným příjmem poplatníka za zdaňovací období roku 2008;
 • přeplatek na pojistném na sociální a zdravotní pojištění za rok 2007, který nebude vrácen poplatníkovi, ale bude použit na platbu pojistného v dalších měsících roku 2008, nebude zdanitelným příjmem poplatníka za rok 2008;
 • přeplatek na pojistném, který obdrží poplatník v roce 2009 na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008, již nebude zdanitelným příjmem poplatníka.

Příklad č. 1
Podnikatel vede daňovou evidenci. Za měsíc prosinec 2007 uhradil zálohu na pojistné na sociální a zdravotní pojištění 7. ledna 2008. Na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích mu vznikne nedoplatek na pojistném na sociální pojištění, který uhradil do 30. dubna 2008.

Řešení:
U poplatníka, který vede daňovou evidenci, je výdajem vždy zaplacená částka, tedy zaplacené pojistné. V případě, že poplatník zaplatí pojistné za prosinec až 7. ledna 2008, vztahuje se tento výdaj k roku 2008 a tudíž se na něj vztahuje zákon o daních z příjmů ve znění účinném pro rok 2008. Poplatník již proto nemůže uplatnit do daňových výdajů roku 2008 pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené ke dni 7. ledna 2008, i když se vztahuje k měsíci prosinci 2007. Nemůže splatit ani uhrazený nedoplatek pojistného na sociální pojištění k 30. dubnu 2008, přestože se jedná o nedoplatek pojistného za období roku 2007.

Podnikatel vede účetnictví

Pojistné na sociální pojištění a na zdravotní pojištění zaúčtované jako náklad roku 2007 a zaplacené poplatníkem do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období, tedy u poplatníka daně z příjmů fyzických osob do konce ledna 2008, bylo daňově uznatelným výdajem roku 2007.

Pojistné na sociální pojištění a na zdravotní pojištění hrazené za rok 2008 podnikatelem již nebude daňově uznatelným výdajem. Podnikatel, který vede účetnictví, musí proto výsledek hospodaření za rok 2008 při jeho transformaci na základ daně z příjmů zvýšit o toto pojistné, protože ve výsledku hospodaření má pojistné zaúčtováno jako nákladovou položku.

V roce 2008 jsou daňově uznatelným výdajem pouze odvody na sociální pojištění a pojistné na zdravotní pojištění hrazené osobou samostatně výdělečně činnou jako zaměstnavatelem. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, je toto pojistné daňovým nákladem, jen pokud bylo zaplaceno nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části.

Příklad č. 2
Podnikatel vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, přičemž zaměstnává několik zaměstnanců. Za měsíc prosinec 2007 srazil těmto zaměstnancům pojistné na sociální a zdravotní pojištění z jejich hrubé mzdy ve výši 29 235 Kč, avšak tuto částku z důvodu nedostatku finančních prostředků uhradil až v březnu 2008.

Řešení:
Podnikatel, který vede účetnictví, a pojistné na sociální a zdravotní pojištění sražené zaměstnancům neodvede do 31. ledna 2008, musí při transformaci výsledku hospodaření na základ daně za rok 2007 připočítat částku 29 235 Kč. Toto pojistné sražené zaměstnancům za měsíc prosinec 2007 a neodvedené do konce ledna 2008 není daňově uznatelným nákladem roku 2007. Pokud podnikatel zaplatí toto pojistné z roku 2007 v průběhu roku 2008 (po 31. lednu 2008), může zaplacené pojistné za zaměstnance z roku 2007 uplatnit jako daňový náklad roku 2008.

S Paušálem máte smůlu

Změna se také týká osob uplatňujících takzvané paušální výdaje. Za zdaňovací období roku 2007 si mohli ještě tito poplatníci povinné odvody připočítat k paušálním výdajům. Ve zdaňovacím období roku 2008 již takto postupovat nelze. Nově platí, že uplatní-li poplatník s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti výdaje procentem z příjmů, jsou v této částce zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, tedy i zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Jestliže podnikatel, který uplatňuje paušální výdaje, zaměstnává zaměstnance, bude v paušálních výdajích zahrnuto i pojistné hrazené zaměstnavatelem.

Daňově neuznatelným výdajem u poplatníka bude:

 • pojistné na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za měsíc prosinec 2007 hrazené v období od 1. ledna 2008 do zákonného termínu pro zaplacení pojistného 8. ledna 2008;
 • nedoplatek pojistného na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za rok 2007, který poplatník uhradí v roce 2008 na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007;
 • poplatníkem hrazené měsíční zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené v průběhu roku 2008;
 • pokud podnikatel, který uplatňuje paušální výdaje, zaměstnává zaměstnance, bude v paušálních výdajích zahrnuto i pojistné hrazené zaměstnavatelem.

Daňové řešení přeplatku na pojistném v letech 2008 a 2009:

 • přeplatek na pojistném na sociální a zdravotní pojištění za rok 2007, který obdrží poplatník po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007, bude zdanitelným příjmem poplatníka za zdaňovací období roku 2008. Při stanovení výdajů procentem z příjmů za rok 2008 může pak poplatník uplatnit výdaje procentem z příjmů i z tohoto vráceného přeplatku;
 • přeplatek na sociálním a zdravotním pojištění za rok 2007, který nebude vrácen poplatníkovi, ale bude použit na platbu pojistného v dalších měsících roku 2008, nebude zdanitelným příjmem poplatníka za rok 2008;
 • přeplatek na pojistném, který obdrží poplatník v rok 2009 na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008, již nebude zdanitelným příjmem poplatníka.

Příklad č. 3
Podnikatel uplatňuje výdaje procentem z příjmů a v průběhu roku 2008 platí měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Na základě podaného přehledu příjmů a výdajů v roce 2009 mu vznikne přeplatek pojistného za rok 2008 na sociální pojištění ve výši 5250 Kč. Tento přeplatek bude vrácen podnikateli správou sociálního zabezpečení.

Řešení:
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění není u OSVČ v roce 2008 daňovým výdajem. Přeplatek na pojistném z roku 2008 vrácený na účet poplatníka v roku 2009 nebude již zdanitelným příjmem poplatníka.

Příklad č. 4
Podnikatel, který uplatňuje paušální výdaje, uhradil 20. prosince 2007 zvýšenou zálohu na sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec. Po podání přehledu mu vznikne přeplatek na sociálním pojištění za rok 2007 ve výši 4200 Kč, který mu bude vrácen správou sociálního zabezpečení na jeho běžný účet.

Řešení:
Za zdaňovací období roce 2007 mohl ještě poplatník daně z příjmů fyzických osob při uplatnění paušálních výdajů připočítat k těmto paušálním výdajům v daňovém přiznání k dani z příjmů částku zaplaceného pojistného na sociální a zdravotní pojištění v období od 1. ledna do 31. prosince 2007, tedy i zvýšenou zálohu na měsíc prosinec uhrazenou 20. prosince 2007. Vrácený přeplatek na sociální pojištění za rok 2007, který podnikatel obdrží po odevzdání přehledu za rok 2007 v termínu roku 2008, bude u něj zdanitelným příjmem podléhajícím zdanění sazbou daně 15 procent.

Příklad č. 5
Na základě podaného přehledu příjmů a výdajů za rok 2007 vznikne podnikateli, který uplatňuje paušální výdaje, přeplatek na zdravotním pojištění, který bude použit na platbu pojistného v následujících měsících roku 2008.

Řešení:
Pokud přeplatek na pojistném nebude vrácen, ale bude použit na platbu pojistného v dalších měsících roku 2008, nepůjde o zdanitelný příjem poplatníka v roce 2008.

Převzato z podnikatelského týdeníku PROFIT. Autor článku: Ivan Macháček

Zpět na přehled...