Vyhledávání

Aktualita

Od Nového roku nedostanete první tři dny marodění

Polepší si ten, kdo bude marodit déle než měsíc.

První tři dny nemoci zadarmo
Zatímco se s příchodem Nového roku nijak nemění okruh pojištěných osob v rámci nemocenského pojištění, velmi podstatnou novinkou je okamžik, od kterého náleží pracovníkovi dávka nemocenské. Ta mu může být v pracovní neschopnosti nově vyplácena až v okamžiku, kdy takové onemocnění trvá více než tři pracovní dny. Jinými slovy se nemocenská  dávka poskytuje od 4. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Ukažme si tuto nejzásadnější změnu v nemocenském pojištění na příkladu.

Příklad:
Zaměstnanec onemocněl dne 17. 1. 2008 a nemoc trvala do 23. 1. 2008. Nemocenská mu bude náležet od 4. dne pracovní neschopnosti, tedy od 20. 1. 2008 (přestože to připadá na neděli) do 23. 1. 2008 (4 kalendářní dny).

Tato omezující podmínka, kterou se snaží zákonodárce zamezit zneužívání nemocenských dávek, se týká pouze dávky nemocenské. Nevztahuje se například na dávku podpory při ošetřování člena rodiny, která je rovněž vyplácena z nemocenského pojištění zaměstnanců, kde může oprávněná osoba pobírat tuto dávku již od prvního dne (například při ošetřování dítěte).

Uzavřete-li pracovní poměr na Nový rok a onemocníte, půjde vám nemocenská
Spíše úsměvná změna se týká dne vstupu do zaměstnání. Za den vstupu do zaměstnání se u zaměstnanců v pracovním poměru považuje též den před vstupem do zaměstnání, za který přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí. V praxi to bude vypadat takto:

Zaměstnavatel uzavře s novou pracovnicí pracovní smlouvu od 1. 1. 2008 (připadá na úterý). Za tento sváteční den obdrží náhradu mzdy (nebo část měsíční mzdy) a účast na nemocenském pojištění podle nových předpisů vznikne dnem 1. 1. 2008. Pokud pracovnice skutečně 2. 1. 2008 onemocní a nepřijde do práce, bude už mít nárok na výplatu nemocenské.

To ovšem platí pouze v případě, že dnem nástupu je státní svátek Pokud by například někdo uzavřel smlouvu k prvnímu dni v měsíci a tím byla sobota, tak v případě jeho pracovní neschopnosti od pondělí třetího dne měsíce mu žádná nemocenská nepřipadne (z pohledu zákona totiž do práce na rozdíl od předcházejícího případu nevstoupil, a tudíž mu nevznikne účast na nemocenském pojištění).

Od Nového roku nás čeká nová metodika výpočtu výše nemocenské
V případě výpočtu nemocenské se vše točí kolem denního vyměřovacího základu. Obecně stále platí, že vysoce příjmoví pracovníci nejsou tak náchylní k pobírání nemocenské, protože se jim nemocenská jednoduše nevyplatí. V případě nemoci jsou totiž zasaženi výrazným poklesem příjmů.

U zaměstnanců se denní vyměřovací základ vypočítá z veškerého příjmu podléhajícího odvodu pojistného na sociální zabezpečení zúčtovaného pracovníkovi v předcházejících 12 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k události pokryté nemocenským pojištěním. Tento úhrn příjmů se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Dochází k zásadní změně ve stanovení procentních sazeb vůči dennímu vyměřovacímu základu. Je evidentní (a patrné i v tabulce níže), že lidé nemocní déle než jeden měsíc budou od Nového roku zvýhodněni vyšším procentem odvozeným od denního vyměřovacího základu.

· 60 % DVZ  (denní vyměřovací základ) do 30. dne pracovní neschopnosti nebo karantény
· 66 % DVZ od 31. do 60. dne PN nebo karantény
· 72 % DVZ od 61. dne PN nebo karantény

Samotný denní vyměřovací základ se ovšem nerovná nemocenskému a pro účely výpočtu se ještě musí redukovat. Pro redukci DVZ jsou stanoveny dvě  hranice, jejichž výše se od 1. 1. 2008 nemění, a tedy činí:

        I. redukční hranice 550 Kč a
       II. redukční hranice 790 Kč

Redukce DVZ pro stanovení denní výše nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny se provádí tak, že:

· z částky do výše 550 Kč se započte 90 %
· z částky přesahující 550 Kč, nejvýše však do 790 Kč, se započítává 60 %
· k částce nad 790 Kč se nepřihlíží

Za kolik budete marodit od Nového roku, vám napoví následující tabulka:

Výpočet výše nemocenské dávky
Počet dnů pracovní neschopnosti (kalendářních) 
31 dnů
Denní vyměřovací základ(DVZ)700 Kč
Redukce DVZ:
do 550 Kč
redukce na 90 %
495 Kč
nad 550 Kč do 790 Kč
redukce na 60 %
90 Kč
nad 790 Kč
nezohledňuje se
0 Kč
Redukovaný DVZ585 Kč
Nemocenská za:
1.-3. den
-
0 Kč
4.-30. den
60 % z 585
351 x 27
9477 Kč
31.-60. den
66 % z 585
383 x 1
386 Kč
od 61. dne
72 % z 585
421 x 0
0 Kč
Nemocenské celkem9863 Kč

Modelový výpočet v tabulce se bude týkat pracovníků s průměrnou mzdou v ČR pohybující se na hranici 21 tisíc hrubého. Případná nemocenská z maximálního denního vyměřovacího základu 790 Kč by za stejnou dobu činila 10 790 Kč.

Zásadní změnou je v nemocenském pojištění jen zrušení vyplácení nemocenské v prvních třech dnech a rostoucí podpora nemocných s delší pracovní neschopností. Ostatní změny jsou spíše kosmetické, avšak tyto by měly znamenat určitou změnu v chování pracující populace.


Zpět na přehled...