Vyhledávání

Aktualita

Zvýšení zálohy OSVČ na sociální pojištění 2018 - účetní programy

Nařízení vlády 343/2017 Sb., stanovilo od 1. ledna 2018 údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za první pololetí roku 2017 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2016 a koeficientu nárůstu za první pololetí 2017 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2017, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2018.

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2018:
•všeobecný vyměřovací základ činí 28 250 Kč
•přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0612
•průměrná mzda činí 29 979 Kč

Výpočet průměrné mzdy pro rok 2018: 28 250 × 1,0612 = 29 979 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2017 byla průměrná mzda ve výši 28 232 Kč (27 156 × 1,0396).

Vzhledem ke zvýšení průměrné mzdy tak vzrostou i minimální zálohy na sociální pojištění. OSVČ hlavní budou muset od příštího roku platit minimálně 2189 Kč, což je o 128 korun více než letos. Pro OSVČ vedlejší se zálohy zvyšují z 825 Kč na 876 Kč. Nové zálohy musí OSVČ zaplatit prvně za měsíc, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích. Naopak se nemění minimální zálohy na nemocenské pojištění, které zůstávají na úrovni 115 Kč.
 

Zvyšuje se nemocenské

U plateb pojistného OSVČ sice byly schváleny některé změny, ty budou ale platné až od roku 2019. Naopak v oblasti nemocenského pojištění dojde už v průběhu roku 2018 k několika zásadním změnám. S účinností od 1. ledna se zvýší náhrada mzdy a nemocenské dlouhodobě nemocným zaměstnancům. Výše nemocenského za kalendářní den bude činit:
•60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
•66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
•72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Na základě přechodných ustanovení se v případě nemoci, která vznikla před 1. lednem 2018 a nárok na nemocenské trvá, stanoví od 1. ledna 2018 nemocenské podle nových podmínek. Dlouhodobě nemocným se tak od 1. ledna nemocenské automaticky zvýší.

Zavádí se otcovská a dlouhodobé ošetřovné

Zavádí se dvě nové nemocenské dávky, a to otcovská poporodní péče (otcovská), o kterou lze žádat od 1. února 2018, a dlouhodobá ošetřovatelská péče, která začne platit od 1. června 2018. Obě využijí jak zaměstnanci, tak nemocensky pojištěné osoby samostatně výdělečně činné.

Otcovská má umožnit tatínkům zůstat v prvních týdnech po porodu doma, aby pomáhali mamince s péčí o novorozence. Nastoupit na dávku lze v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. „Žádost o otcovskou budou zaměstnanci podávat jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, prostřednictvím zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné ji budou uplatňovat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se bude podávat prostřednictvím stejnojmenného tiskopisu (oboustranný list A4). Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů, zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ.

Kromě tatínků se otcovská týká i pojištěnců (mužů i žen), kteří pečují o dítě, které převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Dlouhodobé ošetřovné zase budou moct využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Tato nová dávka bude náležet při ošetřování osoby, která byla aspoň 7 dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat.
 

Zpět na přehled...