Vyhledávání

Aktualita

20.2.2013 - Ručení za neodvedenou daň – neplatiči budou uváděni v Registru plátců DPH

Obsahuje vedle dalších novinek také nový institut tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut upravuje vznik ručení plátce, který přijme zdanitelné plnění od jiného plátce, přičemž v okamžiku uskutečnění plnění je zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se v záležitostech spojených s institutem nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty (DPH) od samého počátku silně angažovala, neboť se dotkne každého podnikatele bez ohledu na jeho velikost i dosavadní platební morálku. Znamená totiž, že pokud váš obchodní partner DPH státu neodvede, ručíte za ni, a tedy si ji od státu nemůžete nárokovat zpět. Ve skutečnosti to tedy bude znamenat, že v takovém případě podnikatel zkrátka nakoupil o 21 % dráž. To je ve většině průmyslových oborů prakticky konkurenčně likvidační. Jde o sumu, která je maržově zcela neabsorbovatelná.

Na černé listině neplatičů DPH má skončit ten, komu byla platebním výměrem vyměřena nebo doměřena daň z přidané hodnoty v minimální výši 500 tisíc Kč (bez příslušenství), dále ten, kdo je podezřelý ze zapojení do obchodů, u nichž existuje odůvodněná obava, že z nich nebude DPH odvedena. A též nejvíce diskutované kritérium, a to dluh 10 mil. Kč na DPH za minimálně 3 měsíce.

Po silné kritice ze strany AMSP ČR nakonec Generální finanční ředitelství (GFŘ) připravilo rozumnější variantu praktického naplňování tohoto institutu, kdy nebude vytvořena speciální databáze, v níž by visel kritizovaný počet 28.000 neplatičů. Neplatiči budou označeni přímo v již existujícím Registru plátců DPH, a bude jich tam pouze zlomek, tedy ti, kteří dluží na DPH prokazatelně více než 10 mil. Kč. Navíc i toto ještě musí projít určitým procesem, kdy je na to neplatič explicitně upozorněn, a musí se prokázat, že se nejedená o druhotnou platební neschopnost, ale o záměr či neochotu komunikovat dluh na DPH a situaci řešit.

AMSP ČR jednala na toto téma s ředitelem Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Ing. Janem Knížkem na sklonku ledna tohoto roku a z jednání vyplynuly následující konkrétní závěry:

  • Generální finanční ředitelství (GFŘ) mělo velmi málo času na zavedení této změny, protože byla sněmovnou schválena až v prosinci. Podnikatelům se i tak Jan Knížek omlouvá za komplikace s institutem spojené.
  • Jak je avizováno výše, nebude vytvořena speciální databáze – neplatiči budou označeni přímo v již existujícím Registru plátců DPH. Ten by výhledově mohl fungovat na podobné bázi jako například současný insolvenční rejstřík. S tím je většina účetních systémů automaticky provázána, a tedy při zadání faktury hned vyskočí příslušné upozornění.
  • Neřeší se ovšem bohužel druhý institut, a to Databáze čísel účtů, na kterých je možno provádět bankovní transakce. Ta musí podnikatel nahlásit do konce února 2013 svému správci daně, který je poté zveřejní na internetu. S tím bude spojena dodatečná administrativa. I v tomto případě však Jan Knížek přislíbil výhledově systémové řešení.
  • Ověřování, zda váš obchodní partner je či není „spolehlivý" plus zda platíte na čísla účtů zveřejněná na stránkách GFŘ, je však nesporně pro podnikatele zvýšením administrativy a přenášením kontrolního mechanismu ze státu na ně.
  • V ještě nepříznivější situaci budou živnostníci, kteří nejsou běžně na internetu a platby faktur nerealizují přes on-line bankovnictví. U nich to bude vyžadovat vysokou kreativitu a nutnost připravit se též na další čas věnovaný tuzemským úřadům.
  • První označení „nespolehlivý plátce" by se v Registru plátců DPH mohlo objevit po 15. únoru 2013.
  • Nespolehlivým plátcem se nestává podnikatel automaticky. Podle informace Jana Knížka na to bude ten, kdo dluží, předem upozorněn, navíc by s ním měla být diskutována situace, která jej vedla k takovému dluhu na DPH. O vložení do Registru s označením „nespolehlivý" by navíc měla rozhodovat pouze velmi úzká skupina vysoce postavených finančních úředníků (konkrétně pouze šéf krajského územního pracoviště a ředitel odboru, tj. při 14 krajích je to celkem 28 osob plus vybraní úředníci na GFŘ).
  • Daňová správa řeší masivní daňové úniky DPH zejména u pohonných hmot, minerálních olejů a dřeva – tam jsou tvořeny řetězce i 20 až 30 firem pro znepřehlednění situace.
  • Jedním z hlavních problémů zůstává problematika tzv. bílých koní (zakládání a rušení firem v poměrně rychlém sledu, využívajíce při tom jednatelství nedůvěryhodných osob), proti němuž český zákonodárce dlouhodobě koncepčně nijak nezasahuje.
  • DPH je daňově nejmasivnějším příjmem státní pokladny (cca 25 až 30% z celkového objemu daní).

Zpět na přehled...