Vyhledávání

Aktualita

18.05.11 - jsou Faktury zaslané mailem daňovým dokladem ?

Náležitosti daňových dokladů podrobně popisuje zákon o dani z přidané hodnoty. Je zde uvedeno co musí obsahovat běžný i zjednodušený daňový doklad. Ovšem s účinností novely zákona o DPH od 1. dubna 2011 problematika doručování a formy daňových dokladů nabyla opět na významu. Zejména proto, že bez držby řádného daňového dokladu není možné uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

K uplatnění nároku na DPH musíte mít doklad v ruce

Možnost uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty má plátce až za zdaňovací období, kdy má fyzicky k dispozici daňový doklad. V praxi to znamená, že pokud bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění například 26. květen, daňový doklad bude vystaven 29. května, ale plátce obdrží daňový doklad až 5. června 2011, bude si moci uplatnit nárok na odpočet daně až v daňovém přiznání za měsíc červen. Do 31. 3. 2011 se nárok uplatňoval v měsíci uskutečnění zdanitelného plnění.

Nedoručení daňového dokladu či doručení daňového dokladu, který nesplňuje zákonné náležitosti, by mohlo vést až k zamítnutí uplatněného nároku na odpočet při daňové kontrole. V současné době je velmi rozšířená praxe zasílání dokladů ve formátu pdf (nebo jiném elektronickém formátu) elektronickou poštou. Často pak není doklad v papírové podobě doručován vůbec. Daňové doklady se běžně zasílají také faxem. Jak je to tedy s jejich daňovou uznatelností nebo neuznatelností?

Vytištěná pdf faktura je daňovým dokladem

Podle Petra Tomana, daňového poradce ze společnosti KPMG byla odborná veřejnost k vystavování elektronických daňových dokladů poměrně skeptická. Důvodem bylo, že takové doklady nesplňují náležitosti daňového dokladu vystaveného v elektronické podobě, a to zejména kvůli absenci elektronického podpisu či doručení prostřednictvím systému EDI. Problematika byla aktuálně s ohledem na přijatou novelu zákona o DPH předmětem jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství. "Generální finanční ředitelství překvapivě připustilo, že za určitých podmínek lze doklad doručený elektronickou poštou považovat za řádný daňový doklad i přesto, že není opatřen elektronickým podpisem. Po vytištění bude tento doklad považován za listinný daňový doklad a měl by být archivován jako běžné daňové doklady v papírové podobě," uvedl Toman.

Generální finanční ředitelství obhajuje tento postup skutečností, že dodavatelem, resp. vystavitelem, dokladu je zaručena autenticita původu dokladu, úplnost a jeho čitelnost, která jím musí být garantována po celou dobu uchování dokladu. Přestože odborníci budou v dalším jednání o uznatelnosti elektronických dokladů pokračovat, lze očekávat, že nedojde k významným posunům v již publikovaném závěru. "Spíše jen ke zpřesnění podmínek, za nichž je možno faktury (daňové doklady) tímto způsobem vystavovat," uzavírá Petr Toman.

Při faxovaných fakturách dejte pozor na tisk

Náležitosti daňového dokladu splňuje i faktura zaslaná faxem. Pokud by kvalita tisku a následně trvanlivost takto vytištěných dokladů byla na stejné úrovni jako jsou doklady zasílané elektronicky, tak by to podle daňové poradkyně společnosti ADZK Louny Blanky Vorlíčkové, neměl být problém. I když generální finanční ředitelství zastává jiný názor. "Moje zkušenost je, že tisk z faxu není kvalitní. Bývá často špatně čitelný a jestliže se tiskne na teplocitlivý papír, brzy se ztrácí. Takovéto doklady jsou určitě problematické," míní Vorlíčková.

Daňový doklad není totéž co účetní doklad

V praxi jsou často zaměňovány pojmy daňový a účetní doklad. Náležitosti běžného daňového dokladu popisuje § 28 odst. 2 zákona o DPH. Zjednodušený daňový doklad je možné vystavit, pokud je částka za zdanitelná plnění včetně daně nejvýše 10 000 korun. Nevystavuje se však v případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele. Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu jsou uvedeny v § 28 odst. 4 zákona o DPH.

Náležitosti účetního dokladu specifikuje § 11 zákona o účetnictví. Patří sem:

  • označení dokladu
  • obsah účetního případu a jeho účastníci
  • peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
  • okamžik vyhotovení účetního dokladu
  • okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
  • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

I mailem zaslaná faktura bude účetním dokladem

K uznatelnosti elektronického účetního dokladu se vyjádřila Jana Kaslová, vedoucí oddělení komunikace Generálního finančního ředitelství v Praze: "S ohledem na současnou právní úpravu je třeba nahlížet na účetní doklad jako na jednu z forem účetního záznamu § 33 zákona o účetnictví. Originál dokladu v platné právní úpravě není definován." Kaslová dodává, že jsou stanoveny pouze formy (písemná nebo technická) a povinné náležitosti dokladu. Důkazní břemeno ve věci prokázání tvrzení je podle § 92 daňového řádu samozřejmě na straně daňového subjektu.

Pokud tedy faktura zaslaná faxem nebo mailem bude čitelná a bude mít náležitosti daňového dokladu, neměl by být při daňové kontrole s prokázáním nároku na odpočet DPH žádný problém. Obdobné to bude s uznatelností faktury jako účetního dokladu. Samozřejmě po doplnění potřebných náležitostí.
 
Zdroj: www.podikatel.cz

Zpět na přehled...