Vyhledávání

Aktualita

23.04.10 - Blíží se termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009 pro OSVČ bez daňového poradce

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2009 u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec 2010.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 letos poprvé mají povinnost podat také lidé, kteří vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu. Tato činnost  je od 1. 1. 2009 považována za výkon samostatné výdělečné činnosti (SVČ) vždy, aniž by podmínkou bylo prohlášení o soustavnosti výkonu této činnosti tak, jako tomu bylo dříve.

Změny v roce 2009

Po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 se mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění OSVČ.

OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, bude v měsíci podání Přehledu za rok 2009 a následující měsíce platit pojistné dle výše jejího daňového základu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti za rok 2009, minimálně však 1 731 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě SVČ hlavní povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.

Pro OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění v měsíci podání Přehledu za rok 2009 a následující měsíce také závislá na výši daňového základu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti za rok 2009, minimálně bude činit 693 Kč. Tento podnikatel bude v roce 2010 povinen platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2010 nebo pokud jeho daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle zákona o daních z příjmů byl v roce 2009 alespoň 56 532 Kč (výkon činnosti po 12 kalendářních měsíců).

Samostatně výdělečná činnost vedlejší

Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající SVČ vedlejší, musí vždy oznámit zákonný důvod (důvody) příslušné správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději spolu s Přehledem o příjmech a výdajích za rok 2009, pokud skutečnost již neoznámila dříve. Jestliže ČSSZ nemá skutečnosti o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti ve své evidenci, je OSVČ povinna tento důvod (důvody) doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl Přehled podán. Pokud OSVČ povinně dokládané důvody vedlejší SVČ nejpozději do této lhůty nedoloží, bude její činnost v roce 2010 považována za hlavní, neboť k pozdějšímu doložení těchto důvodů nelze přihlédnout.

Nejčastější nedostatky Přehledu

  • v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009 je potřeba správně rozdělit daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti z vedlejší a hlavní SVČ,
  • oznamovat zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ je nutno hned a ne až při podání Přehledu, učiní-li to OSVČ později, hrozí jim dopočtení penále.

Pokuty a penále

Pokud OSVČ nepodá Přehled včas nebo vůbec, může jí za to  OSSZ uložit  pokutu až 20 000 Kč nebo – při opětovném nesplnění povinnosti – až 100 000 Kč. Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do 8 dnů ode dne podání Přehledu za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %. Penále se platí ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Penále ze záloh se naposledy platí za den, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled (pokud nebyla záloha uhrazena dříve).

Nemocenské pojištění

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ nadále dobrovolná. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Minimální pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší SVČ je 56 Kč měsíčně. Výši měsíčního základu si OSVČ určuje svou platbou, která činí 1,4 % z tohoto základu.

Zpět na přehled...