Vyhledávání

Aktualita

23.03.10 - Aktuality z oblasti daní. Připravte se na rok 2010

Maximalizujte mimořádné odpisy

V rámci protikrizových opatření byly zavedeny mimořádné odpisy hmotného majetku. Majetek pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 je možno za určitých podmínek daňově odepsat za zkrácenou dobu. V první odpisové skupině se uplatní doba 12 měsíců (místo standardních tří let) a v druhé odpisové skupině 24 měsíců (místo pěti let).

Pro využití mimořádných odpisů u investic plánovaných na první pololetí roku 2010 není postačující samotné fyzické pořízení majetku nebo jeho částí (např. u výrobních celků) do 30. června 2010. Podmínkou je, aby byl předmětný majetek do tohoto data také uveden do stavu způsobilého užívání – a mohl tak být aktivován ve smyslu účetních předpisů.

Pro zajištění rovnocenných podmínek pro pořízení majetku formou finančního leasingu bylo zavedeno odpovídající zkrácení minimální doby finančního leasingu. Pokud má Vaše společnost zájem v roli leasingového nájemce tento režim využít, musí mj. prověřit metodu odepisování majetku u leasingové společnosti. Ta musí podle výkladu ministerstva financí u najatého majetku skutečně použít mimořádné odpisy, samotné splnění předpokladů nestačí.

Nová pravidla nízké kapitalizace

Do konce roku 2009 bylo možné u „starých“ úvěrů a půjček použít mírnější pravidla nízké kapitalizace, a to podle znění platného do konce roku 2007, resp. 2003. Od roku 2010 platí výhradně nová, přísnější pravidla, která byla zavedena v roce 2008 a následně několikrát změněna. To uzavírá možnosti daňové optimalizace vyplývající z odděleného posuzování nového a starého dluhu a tím navýšení poměru dluhu a vlastního kapitálu až na 8:1.

Nová pravidla pro rok 2010 podobně jako mírnější pravidla omezují daňovou uznatelnost úroků dluhového financování od spojených osob na základě poměru dluhu a vlastního kapitálu 4:1. Ve srovnání s pravidly platnými do konce roku 2007 jsou však přísnější ve třech oblastech:

  • vztahují se nejen na úroky, ale i na jiné finanční náklady
  • financování od nespojeného věřitele je posuzováno jako financování od spojené osoby, pokud je související podmínkou poskytnutí úvěru nebo vkladu spojenou osobou (tzv. ‚back-to-back‘)
  • finanční náklady z úvěrů a půjček, jejichž splatnost nebo výše úroků je závislá na zisku dlužníka (tzv. profit-participating), nejsou daňově uznatelné.

Současně se od roku 2010 ve vztahu k nerezidentům ze států EU/EHP ruší reklasifikace nákladů, které jsou považovány podle pravidel nízké kapitalizace za daňově neuznatelné, na dividendy a tím zdanění srážkovou daní.

Odpočet nákladů ze zdanitelných příjmů u zahraničních poplatníků

Zahraniční poplatníci (nerezidenti) ze států EU a EHP mají nově možnost podat daňové přiznání na určité příjmy, z nichž byla dosud srážena konečná srážková daň (např. úroky, licenční poplatky, příjmy z nezávislého povolání), a tak uplatnit vůči těmto příjmům související výdaje. Srážková daň se tímto neruší, ale může být započtena na daň vykázanou v daňovém přiznání. Tento postup lze použít již pro rok 2009.

Daň z přidané hodnoty

V oblasti nepřímých daní došlo v rámci řešení deficitu státního rozpočtu od 1. ledna 2010 ke zvýšení sazeb DPH. Snížená sazba se zvyšuje z devíti na deset procent a základní sazba z 19 na 20 procent. V této souvislosti je nutno dát pozor na zvláštní postup pro zálohy přijaté před účinností změny a u smluv o finančním lea­singu uzavřených do konce roku 2008.

Dále je důležitá změna pravidel pro uplatňování DPH u služeb poskytnutých do jiného členského státu, resp. nakoupených z jiného členského státu, která byla zavedena při implementaci směrnic EU. Některé služby, které doposud nepodléhaly české DPH, mohou být nově zdaňovány a naopak. Současně se zavádí povinnost uvádět služby poskytované do jiného členského státu do souhrnného hlášení.

Sociální a zdravotní pojištění

Rekordní deficit státního rozpočtu vedl dále k řadě opatření v oblasti sociálního a zdravotního pojištění s cílem zvýšit výběr pojistného. Bylo zrušeno původně schválené snížení sazeb ne­mocenského pojištění z 2,3 na 1,4 procent od roku 2010. Maximální vyměřovací základ pro pojistné se zvýšil z 48násobku na 72násobek průměrné mzdy, tj. na cca 1,7 mil. Kč ročně. Od 1. ledna 2010 se ruší se i sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro za­městnavatele stanovená podle počtu zaměstnanců s příjmy do 1,15násobku průměrné mzdy.

Je otázkou, zda vyšší výběr pojistného dostatečně pokryje případné výdaje na vracení přeplatků na pojistném za první pololetí roku 2007 v důsledku chybějící zákonné definice vyměřovacího základu pro zaměstnavatele. O vrácení přeplatků nyní hromadně žádají zaměstnavatelé po medializaci informací o rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem. Na osud žádostí a tím nutnost řešení možného deficitu ve výběru pojistného bude mít zásadní vliv rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti podané proti tomuto rozsudku správou sociálního zabezpečení, které se očekává v průběhu tohoto roku.

Zpět na přehled...